top of page

חשיפה דעת הריי"ץ נגד הציונות הדתית - ההמשך

למען אחי ורעי! במאמר הקודם הצגנו לכם איך חסידי חב"ד, הגיבו לזלזול במאמרו של המחוצף י"ל פישמן מימון, שניסה להציג עצמו כאלו הוא אוחז באיזו שיטה גבוהה גבוהה, אך בפועל היא ירידה מטה מטה (כידוע אצל אותם נושאי דגל הכפירה הציונית, לו היו משכילים מכך כמה יהודים שמנסים לעשות איזו סינטזה בין החרדיות לציונות, כי סופה יהי' מר).


חכמי ירושלים לא עמדו מנגד ג"כ ואף הם פרסמו מחדש את הקול קורא של הרבי הריי"ץ (ממכתב שכתב אותו בשנת תרפ"ב), אבל הם אף השכילו להוכיח שעצם כל טענותיו שבהיותו אוחז באיזו שיטה של חכמי ליטא שבאמת אין לי"ל מימון שום קשר אליה, אלא רק אולי בדמיונות, ולכן הם הדפיסו כרוז בחודש סיון ה'ת"ש, רק שהחידוש בכרוז הנ"ל שהתפרסם בחוצות ירושלים נוספו לו גם כן דברי קדשם של חכמי ליטא מהדור הקודם נגד הציונות, כגון רבי חיים ברלין, רבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין, רבי בן ציון שטערענפעלד, ורבי גבריאל זאב מרגליות זיעועכי"א


כי כך היא דרכם של אלו שהולכים שפי לפי רוח הרחוב והזמן, אם יקשו עליו מצדיק ליטאי ינסה להפריך מהחסיד ואם יקשו עליו מצדיק חסידי ינסה להפריך מליטאי, כי כי היא דרכם רק למצוא היתר להתחבר לפורקי עול תו"מ, רח"ל.


  • וזל"ק של הכרוז:

גאוני ארץ על המזרחי
לרגלי התעמולה המחוצפה של המזרחי בעד הקהלה החפשית של "וועד הלאומי" למרות דברי כל גאוני ורבני העולם כולו. נחוץ מאד לפרסם מעט מדברי גאוני קשישאי מדור העבר אשר הספיקו כבר אז להכיר את פרצופו האמיתי של המזרחי ואלה דבריהם (מועתק מעתון החבצלת שנה 38 מספר נ"א).
הרב הגאון המפורסם מו"ה חיים ברלין הי"ו במכתבו אל הרה"ג אב"ד דק"ק ווייטצען הי"ו על דבר המזרחים, ממליץ עליהם את המקרא הזה ואמר: "הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ, ומפרשים עפ"י הנודע מספר הישר, ומדרשי חז"ל. כי תכלית כונתם בבנין המגדל הי' ע"פ עצת נמרוד למרוד במלכות שמים והנה המה פחדו לגלות מחשבותם לכל העולם פן לא יסכימו עמהם, לכן אמרו כי הבנין הוא רק שלא יפוצו על פני כל הארץ, ובאור הפסוק הוא כך שאמר מנהיגי החברה איש אל רעהו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו פירוש עיקר תכלית הכונה הוא 'בשמים', נגד מלכות שמים למרוד בו יתברך, אך כדי שלא נמצא מפריעים לא נגלה להעם הכלית כוונתינו רק 'ונעשה לנו שם', פירוש נפרסם בעולם כאילו אין כוונתינו רק 'פן נפוץ', אך באמת עיקר הכונה הוא "בשמים" למרוד בו.
הגאון הנ' מו"ה יחיאל מיכל הלוי עפשטין מנאוידוואר בעהמ"ס ערוך השלחון יאמר במכתבו להנ"ל בזה"ל "וביותר אוי לנו כי דעת תוה"ק הולכת הלוך ויורד באופן שאין לשער, אחרי שנתפשטה לדאבון לבבנו החברה הזעומה המכונים ציונים ועליהם נאמר ציון במר תבכה, הם הם כבו אש דת קדשינו ומקדשים ומטהרים ראשי פורקי עול כידוע לדאבון לבבינו וגם החדשים המזרחים לא טובים מהמערבים הישנים, וארס נחש במקומו עומד וכו'".
הגאון מו"ה בן ציון שטערענפעלד אבדק"ק בילסק מחבר שו"ת שערי ציון, אומר על המזרחיות, "למה זה דומה לבור עמוקה מגולה ברה"ר, ובא אחד וכסה אותה בכסוי של תבן וקש, הלא הגדיל הסכנה ביותר כי המזרחיות הוא רק כסוי של שוא ושקר ערמה ומרמה וצביעות ועל ידה נתפתים אנשים תמימים וישרים".
הרב הגאון הצדיק מו"ה גבריאל זאב מרגליות נ"י יאמר במכתבו להרב הגאון ד"ר רייטער נ"י אב"ד דק"ק ראטערדאם לאמר: "אצלינו אין בין שיטת ציונית מערבית לבין שיטת מזרחית שום נפ"מ ושניהם יחד אסורים לבוא בקהל כי הוסכם אצלינו כי אפי' הטוב שבמזרחים המחזיק בשיטת הציונית לא ימלט בהיותו נמשך אחריה שלא יכפור לכה"פ בשלש עקרים של הי"ג עקרים אשר עליהן נשען כל דת ישראל, ומרגלא בפומי תמיד כי ממזרח שמש עד מבואו "מחולל" שם ד' ושני הכתות האלה למטרה שבפיהם אשר יתאמרו בשם ציון לא יבואו אליי לעולם אמנם אל המטרה שבכליותיהם לעשות דרך ושיטה חדשה בכרם ישראל שניהם יעדרו במעדרה יחדיו להחליש כח האמונה הטהורה ולהפיח זרם חדש בדור הבא, במצוה חדשה הנולדה ממקור הכפירה בשם "רגש לאומי", ואוי לו לדור שכך עלתה בימיו לצאת בגלוי נגד גאוני הדור וזקניו וחכמיו בחוצפה ובעזות יתרה ולהשתבח עוד בזה אשר כן עשו, ויאמרו אשר ממקום קדוש יהלכו, ובאשר נראתה עתה בעליל הנה לא מערבית ולא מזרחית הוא כי אם רוח צפונית מעשי יצה"ר ע"ש שקראו יואל הנביא (סוכה נ"ז) "ואת הצפוני ארחיק מעליכם" יעו"ש, פי' רז"ל ועל כן כל גדולי ישראל רבניו וחכמיו וכל החרדים על קדושת התורה מזורו אחור ממנה, ולא נשארו בה כי אם רודפי קדימה ההולכים אחרי שרירות לבם אל הכבוד המדומה, אשר חרפה שברה לבנו מראות את השערוריה והחילול השם הנורא מאוד וכו'
ואלה דברי הארי החי גולת הכותרת כ"ק האדמו"ר מליבאוויטש שליט"א חוצבים להבות אש
מחאה מאת כ"ק האדמו"ר מליבואוויטש שליט"א
כבוד הרבנים הגאונים ראשי אבות בד"צ אלופי הישיבות, מרביצי התורה, אחוזי האורים, מנהלי הכוללים ומוסדי הקודש, אשר בארצות הקודש תובב"א, ד' עליהם יהי' ויתענגו על טוב ישראל, לשלום אין קץ ולברכה אין סוף.
קראתי מחאה כללית הערוכה מאת השומרים בקודש. ד' עליהם יחי' נגד המזרחים מנאצי הוי' אשר יצאו בקסמי נוכל לגנוב לב ישראל לבנות - היל"ת - באבני רעלם ועצי ארסם, תלמוד תורה לבני ישראל בירושלים עיה"ק תובב"א. למען ללכוד את שם הקדש הלזה נפשות תמימות ברשת משחתם, בשם כל היראים החרדים לדבר ד', זו תורה תמימה המסורה ונתונה במסורת אבות העולם, אשר בשם חסידי חב"ד יקראו בכל מכתבי הארצות, הנני משתתף עם כבוד הרבנים והאלופים הנעלים השם עליהם יהי', 'המנגדים והמוחים נגד המזרחים' והדומים להם, אשר לא ברוח התורה יהלכון, ובאתי להודיע עם הספר אשר ינזרו בית ישראל מהמחולל הרע הזה 'צא טמא מעל פני אדמת הקדש מכל פנות העם עם קדוש השלטים עם ד' ותורתו' - יקרא לו ויכתב לדורות אשר לא יבוא מנאץ ומכחש בקהל ד'. התחזקו אלופי הארץ, התחזקו בשם הוי', בעד התורה התמימה, כער טחרת עם קודש ובעד קדושת ארץ השמורה לנו רק לתורה ותעודה, ד' אלקינו יהי' עמכם! ובערת הרע מקרב הארץ.
תקעו בשופר גדול והודיעו במחנה העברים ד' עליהם יהיה כי בא שודד להמית ח"ו את ילדי אחינו, עד עתה בנו להם בתי ספר, וידע כל ישראל להשמר מהם, וכהיום גונבים לב ישראל התמימים ומכחשים לאמור תורה הננו נותנים לפניכם הא לכם תלמוד תורה. הזהירו את בני ישראל היו להבדל ולהנזר מעדתם.
והאלוקים אשר הציל ומציל אותנו בכל עת ובכל נפשינו מקום מכף מעול וחומץ ואשר פדה מכל צר נפשינו הוא ישלח מלאכי החיים, השלום, הברכה והצלחה, לשמור את עדתו עמו ונחלתו הנתונה ע"י, ויפקח עיני כל ישראל להכיר את האמת, ואין אמת אלא תורה תמימה המשמחת לב כל ישראל, ויקבלו החוה"ש והברכה כאות נפשם ונפש המכבד מרביצי תורה תמימה ומחבבי קודש, אוהב וריע להעומדים על משמרתם באמונה טהרה ברגשי יקר ובברכה כפולה, יוסף יצחק שניאורסאהן'.

דפוס צוקרמן

אזי שכעת ניכר שבכלל כל הזיותיו של י"ל מימון שהם לכאורה אוחזים ו/או הולכים לפי איזו שיטה סודית לפי חכמי ליטא ו/או גדולי החסידות, הרי מתברר למפרע שאף אחד מהם לא באמת קיבל את השיטה החדשה של הכפירה הנ"ל, בשום צד ואופן.


פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page