top of page

חוות דעת רבנן קדישי די בארעא דישראל

למען אחי ורעי! כדי להזכיר נשכחות נביא מהכרוז שיצא נגד בחירת נשים ובחירתן 'חוות דעת רבנן קדישי די בארעא דישראלw


אבל בין היתר אולי הדבר הכי חשוב שיש ללמוד מהכרוז הזה זוהי הדו-פרצופיות של יהודה אפשטיין וכת דיליה שמנסים לנפנף בטענות של 'ממשיכי דרכם' של רבי עקיבא יוסף שלזינגר זיע"א, ומנסים לתפול עליהם את שגעונותיהם... לכן קורא יקר למד את המאמר הזה עד סופו ותבין כדקא יאות את טענותי


כרוז 'חוות דעת רבנן קדישי די בארעא דישראל'

שאלה: כבוד רבותינו שבא"י וכו'.
בחרדת הכבוד הראוי הננו שואלים את דעתכם הגדולה דעת תורה ע"ד האספה המיסדר. שע"פ החלטת ועד המועצה שביפו (ט"ו כ' טבת ש), ניתן בה זכות בוחרות ונבחרות לנשים, האם מותר ע"פ דעת תוה"ק לכל יהודי להשתתף גם בתור בוחרים גם בתור נבחרים לאספה שכזו:
בקשתנו להשיב לנו במוקדם בכתב ביקרא דאורייתא. ועד הסתדרות "ירושלם".
ב"ה. כבוד הרה"ג וכו' ועד הסתדרות ירושלים פעה"ק ת"ו. בתשובה על שאלתכם אם מותר להשתתף באספה המיסדת כל זמן ההחלטה המחפירה של בחירת נשים, הנני להשיב כי אנכי לפי דעתי, אינני רואה בזה שום מקום להיתר מפני כמה טעמים גלוים וידועים לאיסור. וה' עמכם בדבר המשפט וכתורה תעשו. נאם יצחק ירוחם דיסקין
שלום רב לכ"ת, ידעתי שאינכם צריכים לדידי, כ"א מפני הכבוד, ופשיטא טובא שאסור להצטרף עמהם, אבל לעשות מחאה גלוי' על שיוצאים בחציפות כנגד תורה"ק, ופשיטא שלא תתקיים כלל הסכמתם בזה, הם ומאה כיוצא בהם, ודבר א' מן התורה לא תבטל, ובכל זאת איני מתיאש שגם הם יחזרו בתשובה כאמור באחרית הימים ושבת וכו', והנני דוש"ת נאם יוסף חיים זאנענפעלד
בעה"י. על שאלות כאלה תסמר שערות ראשי, אוי לנו מה היה לנו זאת חוקת התורה, דברים הללו הם עבירות חמורות מאד, וכל המורה בזה היתר עתיד ליתן את הדין. כ"ד החותם בדמע, משה נחום וואלענשטיין (ראב"ד דעדת אשכנזים פרושים)
ב"ה. ע"ד שאלתם לענין צירוף נשים להיות בוחרות ונבחרות, לועד הנהלת הארץ, במה לא נעלם מהם שזה נגד תושב"כ ותשבע"פ ונגד ד"א אנושי, והן להשיב מפני הכבוד, הנני להודיעם כי יש אתי אריכות דברים בזה, וכל איש ישראל אין לו להתחבר עם מחבלים כרמים כאלה, ומפני חולשתי וזקנתי לא אוכל להאריך כעת בדבר המפורסם ... שלום לנו בגאולה שלמה כה"נ. העיברי יצ"ו. (ר"ת הק' עקיבא יוסף ב"ר יחיאל, הוא הגאון בעל מחבר ספר לב העיברי שליט"א [זצוק"ל])
אחדשה"ט, לית דין בושש שגלוי וידוע שתערובת נשים עם אנשים הוא אסור, ומפורש בגמרא ופוסקים... הוא שחיוב על ראשי' לעמוד שומרים ולעשות תיקון שלא יבואו להתערב, ואמנם אמרתי הגם שידוע לכל יראי ה', עכ"ז צריך התשובה נגד המתפרצים ומנוערים מדעת תורה כאשר שמעתי שבאסיפה ראשונה הי' מפטפטת אשה אחת וכו', אוי לו לדור ששומעין כזאת, ועל של עתה באתי בשורתינו אלו, וגם לקטתי אמרות נעימות מש"ס ומהלכות ש"ע מבוררת, אם נצטרך להראות לעזי פנים שבדור, ואסור להשתתף עמהם ושומר נפשו ירחק מהם ומהמונם, ומכש"כ עתה שהנשים בוחרות, שאיסור גמור הוא, וכעת די בזאת, ויהי למשיב נפש. נאם הק' משה יוסף בהג' מרה"מ ז"ל רב"ד דק"ק פאפא, מתושבי עיה"ק ירושלם תובב"א.
בנידון השתתפות לבחירות האספה המיסדת, כבר שלחתי גלוי דעת לההסתדרות ירושלם שעל פי דין תורה אסור להתחבר עמהם, כל זמן שלא יבטלו את החלטתם של השתתפות הנשים בין לבחור בין להבחר, וע"ז ח"ש יום ה' ג' ניסן. מרדכי ליב רובין מ"ץ.
בעהי"ת. לתשובה על שאלתכם בדבר בחירות נשים וכו', הנה שאלות אלו א"צ לפנים, ולית דין בושש,שבוודאי ופשיטא דפשיטא שדברים האלו הם מאיסורים החמורים למאד, ואין שום צד ואופן להתירו, הן לבחור והן להבחר, כי הם נגד רוח דתה"ק והיהדות כולו, מלבד גודל חילול השם ר"ל שיצמח מזה ח"ו, כמובן לכל, וכל מי שיראת ד' נוגע בלבו ירחק מהם וכיו"ב, וטמא טמא יקרא למו, ואוי לנו שכך עלתה בימינו, וד' הטוב יהי' בעזרתנו למען כבוד תוה"ק, וכבוד ארצנו הקדושה, וירים קרננו בקרן משיח צדקנו בב"א נאם יצחק במוהר"א ז"ל פרענקל ד"ץ פעיה"ק (לקהלות אשכנזים חסידים).
אודות השאלה אם מותר להשתתף באסיפה המיסדת, דבר פשוט הוא כי זה פריצות גדר הצניעות וכו', ואחרי מקור ההלכה וכו', להן לדעתי לא מצאתי שום היתר בזה לא בתור בוחרות ולא בתור נבחרות. נאם מיכל הורוויץ ד"ץ
חרל"פ (אין טעם להביא מדבריו שהרי 'ממשיכי דרכו' ושל רבו, הולכים הם ונשותיהם להצבעות וגם ממנין נשים, אז אם כן ממה נפשך להביא דעתו בנושא).
בתשובה על שאלתכם כ"ז שדעת גדולי וזקני הרבנים בירושלם לאיסור השתתפות לאספה המיסדת, אין בידינו להתיר, בעה"ח ג' ניסן. נאם יוסף גרשון הורוויץ
תמהון גדול לשמוע פריצות כאלה, ובוודאי אסור להשתתף עמהם, והחובה על גדולי הדור למחות בכל היכולת. הבעה"ח זרח ראובן בראווערמאן
עוד השיבו לאיסור, הן לבחור והן להיבחר, הבד"ץ של התימנים שלום יוסף אלשיך הצעיר דוד ב"ר סעיד אברהם חיים אלנדף
לכבוד הרבנים הנכבדים חברי ועד ההסתדרות שיחי', זה הענין של בחירת נשים הוא אסור עפ"י דת תורתנו הקדושה, ולבד שזה פורץ גדר הצניעות והקדושה והטהרה הנהוג בישראל מאז יצחק צבי ריבלין
תשובתי על שאלתכם, כיהודה ועוד לקרא, לדעתי איסור גמור להשתתף באותן הבחירות של אנשים ונשים, אפילו מפני הנחיצות כו', ואם הם הפורצים גדר יניחו להן לבנות ישראל לשבת בכבודן פנימה אז עלינו לכנוס בדבר הזה. ולפי דעתי כשם שאין נבחרות, כך אין להשתתף בבחירה של אנשים ונשים. בכל רגשי הכבוד. משה ליב בערינשטיין רב דעליזאכאטא
על השאלות, לדעתי הוא איסור גמור להשתתף באסיפה כזו, ע"ז בעה"ח ט"ו אדר ב' רפאל אברהם חיים דוב שקאלל
גם אנכי הבעה"ח ידי תיכון עמהם, בדבר תערובות הנשים בהבחירות, ואיסור גמור הוא להשתתף עמהם בין לבחור וכ"ש להבחר, אוי לאזנים ששומעות שכך עלה בימינו, ומה גם שיש איסור גדול חילול קדושת הארץ שהחרדים שבה ר"ל יאמרו זאת הארץ שהיא כלילת יופי, ובוודאי שכל מי שחרד לדבר ה' יקנא ע"ז קנאת ה' כ"ד הצב"י יוסף חיים הכהן הראב"ד דעדת המערבים פעה"ק, מח"ס מנחת כהן'.

השי"ת יהי' בעזרנו למען כבוד שמו להאיר עיניהם של ישראל שלא ללכת אחרי הכפירה הציונית ובפרט ענייני פיגול הע"ז של המפלגות שמפלגות את האומה הישראלית בכל מיני טומאות קשות.


רק הכסילים מדמים לעצמם שמקיימים איזושהי מצוה.


ועל הדרך ראוי גם להתייחס לאותו האיש שמנסה לטעון כביכול שרבי עקיבא יוסף שלזינגר זיע"א, היתה לו איזושהי הווה אמינא להקים שלטון לפני ביאת משיח צדקנו, אבל זה כבר הפרכנו במאמרנו הקודם רבי עקיבא יוסף שלזינגר ממתנגדי מדינת התורה.


אבל הנה כעת יש עוד דבר מה שיש לחוש אליו העולה מתוך 'חוות דעת רבנן קדישי די בארעא דישראל', והיא דעתו הרמה של רבי עקיבא יוסף שלזינגר זיע"א

ב"ה. ע"ד שאלתם לענין צירוף נשים להיות בוחרות ונבחרות, לועד הנהלת הארץ, במה לא נעלם מהם שזה נגד תושב"כ ותשבע"פ ונגד ד"א אנושי, והן להשיב מפני הכבוד, הנני להודיעם כי יש אתי אריכות דברים בזה, וכל איש ישראל אין לו להתחבר עם מחבלים כרמים כאלה, ומפני חולשתי וזקנתי לא אוכל להאריך כעת בדבר המפורסם ... שלום לנו בגאולה שלמה כה"נ. העיברי יצ"ו. (ר"ת הק' עקיבא יוסף ב"ר יחיאל, הוא הגאון בעל מחבר ספר לב העיברי שליט"א [זצוק"ל])

הנה בענייני 'נשים בוחרות ונבחרות' אותו האיש יהודה אפשטיין טען בפניו קוראיו שבזמנו הוא התמודד למפלגת 'עוצמה יהודית' מבלי שידע שיש שם אישה שמתמודדת, וכך טען (באונגליון קדושת ציון 64, עמ' 29)

פנו אלי בעבר מטעם מפלגת 'עוצמה יהודית' בהצעה להתמודד ברשימתם במקום גבוה כנציג חרדי שייצג את אלפי החרדים שלא מרוצים מהתנהלות המפלגות החרדיות בנושאי דת ומדינה,... בסוף הסרתי את עצמי מהרשימה, אף שנבחרתי למקום גבוה, בין היתר משום שלא הסכמתי לוותר על עקרונותי ולהתמודד ברשימה שיש בה נשים בניגוד להלכה,... צר לי, שבקרב הציבור החרד"לי, רק מיעוט מבין עד כמה הנושא הזה חשוב[1].
יהודה אפשטיין מנסה לבלף את קוראיוכאלו הדבר היה שלא בידיעתו כאשר שובץ ברשימת עוצמה יהודית יחדו עם אדווה ביטון
יהודה אפשטיין מנסה לבלף את קוראיו כאלו הדבר היה שלא בידיעתו כאשר שובץ ברשימת עוצמה יהודית יחדו עם אדווה ביטון

ודבר תמוה שהוא מציג את העניין כאלו הדבר לא הי' בידיעתו, הרי בבחירות הקודמות מי שעמדה בראש הרשימה של 'עוצמה יהודית' היתה אישה בשם אדווה ביטון ובן גביר במקום השני, ואילו כאשר הם ישבו יחדו כולל האשה אדווה ביטון באותו חדר להרכיב את הרשימה הרי יהודה אפשטיין הי' באותו החדר עמה, אזי כיצד הדבר נעלם מנגד עיניו, והרי מה שמציג במאמר הוא בגדר של הונאת דברים.


אבל כמו"כ הרי מכיוון שהינו פעיל של 'תנועת כך' להיות מסתנן ולפעול כסוכן שינוי בציבור החרדי, וגם אילו נאמר שיתרץ בצורה רפה כלשהי את הטענה הראשונה הרי עדיין עומד מול עניננו שאם הוא טוען שהוא הולך לפי משנתו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר זיע"א, הרי שפועל יוצא מכך שהוא ג"כ צריך לקרוא בקול גדול שאסור להצביע למפלגת 'עוצמה יהודית' שחברה למפלגת 'הציונית הדתית' של סמוטריץ ששם ג"כ ישנם נשים שמתמודדות לקולות.


יהודה אפשטיין, סך הכל פעיל של 'תנועת כך' להיות מסתנן ולפעול כסוכן שינוי בציבור החרדי
יהודה אפשטיין, סך הכל פעיל של 'תנועת כך' להיות מסתנן ולפעול כסוכן שינוי בציבור החרדי

__________________

[1] משום מה אם רק מיעוט מודע לבעיה הנ"ל, אזי שככל הנראה המפלגה 'עוצמה יהודית' ו'הציונות הדתית' אינם מודעות לבעיה הנ"ל, עד כמה שהם מנסות להראות חרד"ליות.


ואיננו מובנת ג"כ הערתו לגבי המפלגות הלכאורה חרדיות שהרי בין כה וכה לא מתירים לנשים לרוץ במפלגתם ולא שנשמעה הווה אמינא כזאת, אלא שככל הנראה מנסה שוב פעם לעשות סוג של הונאת דברים לכאורה המפלגות (מלשון פילוג ופיגול) הנ"ל ג"כ חושבות בדעתן לתת לנשים להבחר דרכן, מלבד הקלקול הגדול שעשו בכך שנותנים לנשים לבחור להם.

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page