top of page

זרע אברהם אוהבי

למען אחי ורעי! הנה בעקבות הכניסות להר הבית שוב עולה המתח בין יהודים ישמעאלים ובגלל שבין היתר כאלו שמחופשים לחרדים, אבל באמת אינם כאלו שהם חרדים לדבר ה' אלא בזים לדבר ה'

ולאומים יהגו ריק - נגד ההתגרות של הלאומנים בערבים
ולאומים יהגו ריק - נגד ההתגרות של הלאומנים בערבים

והנה היחודיות שלנו כאומה הישראלית שהשי"ת דווקא בחר באברהם אבינו הוא כדאיתא במדרש בראשית רבה, פרשה מא פסקה ט

וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה גו' ושמתי את זרעך כעפר הארץ מה עפר הארץ מסוף העולם ועד סופו כך בניך יהיו מפוזרים מסוף העולם ועד סופו, ומה עפר הארץ אינו מתברך אלא במים אף ישראל אינן מתברכין אלא בזכות התורה שנמשלה למים, ומה עפר מבלה את כלי מתכות והוא קיים לעולם כך ישראל כל עובדי כוכבים בטלים והם קיימים.
ומה עפר עשויה דייש אף בניך עשויין דייש לעובדי כוכבים הדא הוא דכתיב (ישעיה נא) ושמתיה ביד מוגיך וגו' מה הוא מוגיך אילן דממיגין[1] מכתיך דמלחלחין[2] מחתיך אפילו כן לטובתיך משקשקין ליך מן חוביך היך מה דאת אמר (תהלים סה) ברביבים תמוגגנה (ישעיה נא) אשר אמרו לנפשך שחי ונעבורה מה היו עושים להם מרביצים אותן בפלטריות ומעבירין רדיא[3] עליהם רבי עזריה משם ר' אחא סימן דא סימן טב מה פלטייא זו מבלה את העוברים ואת השבים והיא קיימת לעולם כך בניך מבלים את כל העובדי כוכבים והן קיימים לעולם:


וכן שנה דב"ק של חז"ל רבינו משה ן' מימון 'הרמב"ם זיע"א, אגרת תימן

...וכן אז"ל שמדא עביד דבטיל, וכבר הבטיח הקב"ה ליעקב אבינו ע"השאע"פ שישתעבדו האומות בזרעו ויענו אותם ויגברו עליהם הם ישארו ויעמדו והמשתעבדים בהם יחלפו ויאבדו. כמו שנאמר (בראשית כ"ח י"ד) והיה זרעך כעפר הארץ. כלומר אע"פ שהם נתונים למרמס ולמרפס כעפר הזה שהכן דורסין אותו סוף שיגברו וינצחו.
ולאומים יהגו ריק - נגד ההתגרות של הלאומנים בערבים (בשפה הערבית)
ולאומים יהגו ריק - נגד ההתגרות של הלאומנים בערבים (בערבית)
וכן על דרך המשל כמו שהעפר באחריתו יעלה על הדורסים אותו וישאר הוא והדורסים אותו לא יעמדו. והנה באר ישעיהו עה"ש והודיענו משמו של הקדוש ב"ה שהאומה הזאת כל ימי היותה בגלות כל מי שיעלה במחשבתו להתגבר עליה ולאנס אותה אפשר לו לעשות ויצליח, אבל באחריתו ישלח הקב"ה מושיע ויסיר ממנה חליה וכאבה שכן אמר (ישעיהו כ"א ב') חזות קשה הגד לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי עילם צורי מדי כל אנחתה השבתי. וכן הבטיחנו הבורא על ידי נביאיו שלא נאבד ולא יעשה עמנו כליה ולא נסור לעולם מלהיות אומה חסידה. וכמו שאי אפשר שיתבטל מציאותו של הקב"ה כן אי אפשר שנאבד ונתבטל מן העולם. שכן אמר (מלאכי ג' ו') אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם...


השי"ת יהי' בעזרנו להתרחק מאותם בעלי דעות משובשות שהולכים בעצת לוט ללכת לסדום, ויזכנו להתקרב לצדיקי האמת שמקיימים את גזרת הגלות כדאיתא בדב"ק של רבי יהודה ב"ר בצלאל ליווא 'המהר"ל מפראג' זיע"א, נצח ישראל, פרק י"ח

הנה בארנו במה שיש בו די מענין מלכות רביעית, אשר חלק השם יתברך אליו חלק גדול בעולם, עד עידן עדנין. וחכמי אמת והחסידים והקדושים קבלו עול מלכות זה עליהם, כאשר עמדו על סוד מלכות רביעית זאת. וכבר כתבנו במה שיש בו די...


ובכך נזכה לבחינת של 'זרע אברהם אוהבי', וק"ל

___________________

[1] מתנות כהונה, שם

לשון מיסמוסו מירוק.

[2] מהרז"ו זיע"א, שם

כשהמטר יורד על התלמים מלחלחו ומתמוגג ממקומו

[3] מהרז"ו זיע"א, שם

כלי מחרישה.

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page