top of page

זהירות! חלק מהתפוצ׳יפס הוא עם היתר מכירה

למען אחי ורעי! יש להזהר בחלק מהמוצרים שיש בהם שימוש של היתר מכירה, לדוגמא חברת עלית מייצרת את החטיף 'תפוציפס' וחלקם הם היתר מכירה, וכאשר קונים עם היתר מכירה נכשלים באיסור שביעית, אם לא בודקים ומסתכלים, וחייבים להבחין ביניהם.


והנה מצינו בהקדמת על הספר פאת השולחן את דברי קדשו של רבי יעקב דוד וילובסקי 'הרידב"ז' זיע"א שמביא את אגרתו של רבי אליהו גוטמכר מגריידיץ זיע"א לגבי כך שהס"מ יעשה הכל כדי לבלבל העניין של שמיטת הארץ וכן מצא לו הס"מ את השליח שיעשה את מלאכתו ב'אצטלא דרבנן'[1]


וזלה"ק של רבי יעקב דוד וילובסקי 'הרידב"ז' זיע"א, הקדמת בית הרידב"ז על פאת השולחן (ירושלים, ה'תרע"ב)

בס' נפש חיה מהרב הגאון רח"א וואקס זצ"ל מביא מכתב מהגאון הק׳ ר' אלי' גריידיצער זצ"ל זי"ע שהוא היה המעורר הראשון לעשות ישוב חדש בארצנו הק׳ לעבוד אדמת הק׳ כידוע לכל, וכתב במכתבו שברור לו אם ישבו כעת ישראל על אדמתם שהמה ק"ל יהודים [כך היה בזמנו] וישמרו את השמיטה כדת התורה ויתקנו בזה העון שחטאו אבותינו בהיותם על אדמתם וזהו הסיבה ראשונה לגלות ישראל מארצו ככתוב מפורש בתורה בתיקון העון הזה יבוא ברור משיח צדקנו, ואך הס"מ יעשה כל ההשתדלות לבלבל זה הדבר העומד ברומו של עולם ומביא הא דכתב המהר"ם אלשיך הק׳ ובעל העקידה ז"ל זי"ע עה"פ וזכרתי את בריתי יעקב וגו' ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור למה כפל ב' פעמים 'אזכור', כי הארץ צועקת לפני הקב"ה על שבניה חיללו שנת השבתון ושבתה הארץ שבת לד'.
והנה אנחנו בוכים וצועקים לפני הקב"ה אבינו שבשמים זה קרוב כמעט לב' אלפים שנה מהחורבן זכור לנו ברית אבות ואין אנחנו נענים הוא מפני שהארץ ג"כ צועקת לפני הקב"ה מה עשו לה בניה בחללם את השבת קודש שלה הוא השמיטה ע"ז אמרה התורה וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור ר"ל אתה צועק זכור לנו ברית אבות זוכר אני את בריתי אתם אבל גם והארץ אזכור גם הארץ צועקת זכור מה שעשו לי בניך'.

ושוב אציין שלא לחינם ציין בפתיחת הקדמתו את מכתבו לגבי כך שהס"מ יעשה הכל כדי לבלבל העניין של שמיטת הארץ, שכן בהמשך הוא מתאר כיצד הראי"ה התחיל עם היתר המכירה שלו (להבדיל מהיתרי המכירה של קודמיו), ואכן כן מצא לו הס"מ את השליח שיעשה את מלאכתו ב'אצטלא דרבנן' הלא הוא הראי"ה. וכן לקמן מציין את כל הקלקולים שקרו לאחר שלא הקפידו על שמיטת הארץ משנים קדמוניות, אבל קוק הגדיל את הקלקול בכך שהתיר גם מכירת הארץ לגוים, רח"ל/


וראוי להאיר הלכה שנוגעות לדבר כפי שנפסק ברמב"ם זיע"א, יד החזקה הלכות שמיטה ויובל פרק ח הלכה א

'כדרך שאסור לעבוד הארץ בשביעית כך אסור לחזק ידי ישראל שעובדין אותה או למכור להן כלי עבודה לפי שאסור לחזק ידי עוברי עבירה'.

ועוד הכיצד שוחרי הגאולה המזוייפת יתמכו כ"כ ביתר מכירה שהרי הם כ"כ אוהבי הארץ וטוענים על כך שכבר נגאלו , ואם אחד מהעונשים על חילול שביעית היא גלות אז מה יאמרו על כך, וכי חושבים לעצמם שיכולים לעשות ככל העולה על רוחם, והקב"ה לא יקפיד, כמו שמצינו ששאר העבירות שהם רגילים בהם ואומרים 'לא יראה יה', רח"ל


מסכת אבות פרק ה משנה ח

דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין, ועל פרות שביעית.

רבינו עובדיה מברטנורא זיע"א, שם

'ועל פירות שביעית - שעושים בהן סחורה ואין נוהגין בהן קדושת שביעית'.

מסכת אבות פרק ה משנה ט

גלות באה לעולם על עובדי עבודה זרה, ועל גלוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל השמטת הארץ'.

השי"ת יהי' בעזרנו ויתן לנו כוח להנצל מעיוות הדין של בעלי הדעות המשובשות, וההיתרים שממציאים חדשים לבקרים, ועי"ז נזכה להנצל ממידת הדין.


____________________________

[1] ואפשר להמתיק עניין זה אודות קוק שהי' כהן, עם מה שכתב הרמב"ם זיע"א, יד החזקה הלכות שמיטה ויובל פרק ח הלכה יח

'הכהנים חשודין על השביעית לפי שהם אומרים הואיל והתרומות מותרות לנו אע"פ שהן אסורין על הזרים במיתה ק"ו פירות שביעית לפיכך סאה תרומה שנפלה למאה סאה של פירות שביעית תעלה נפלה לפחות ממאה ירקבו הכל ולא ימכרו לכהנים ככל מדומע לפי שהם חשודין על השביעית'.
Comentários


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page