top of page

וטלית שעליו כמרדעת של חמור

למען אחי ורעי! דעו לכם דהנה בעלי הדעות המשובשות שמתיימרים להיות רועים על עמך בית ישראל, אבל בסופו של דבר מדרדרים אותם.


כגון עניין החיסונים, דהלכה היא שאין לנו בכלל לקחת תרופה חדשה שהגיעה לשוק מבלי לגלות אם הדבר בכלל מועיל או לא, וכבר שמענו וגם פרסמו משרד הבריאות הודעות לגבי כך שאנשים ניזוקין מכך אם מתופעות לוואי ועד כדי גרימת מוות, רח"ל


דהנה אותם בעלי דעות משובשות שמתקראים 'רבנים' בוודאי שכל עניינם שהגיעו לשררה שלהם ע"י כך ששלמו על כך כסף, עליהם נאמר במסכת בכורים ירושלמי, דף יא ע"ב

ר׳ מנא מיקל לאילין דמתמניי בכסף. רבי אימי קרא עליהון אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם.
א״ר יאשי׳ וטלית שעליו כמרדעת של חמור. א״ר שיין זה שהוא מתמני בכסף אין עומדין מפניו ואין קורין אותו רבי והטלית שעליו כמרדעת של חמור.


וכן ביאר הגאון מווילנא זיע"א, באור הגר״א על שו"ע, חלק חושן משפט, סימן ח ס"ק ז

ליקוט. וכל דיין. ירוש׳ סוף ביכורים ר׳ מנא מקיל לאילין דמתמנני בכסף ר׳ אימי קרא עליהון אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם א״ר יאשיה וטלית שעליו כמרדעת של חמור א״ר דיין זה שהוא מתמנה בכסף אין עומדין מפניו ואין קורין אותו רבי והטלית שעליו כו׳ (ע״כ):


אזי אותן בוודאי אין לקרוא להם רבנים ולא לעמוד בפניהם ובוודאי הטלית שהם מתהדרים בה היא בפועל שוות ערך למרדעת של חמור


השי"ת יזכנו להתקרב לצדיקי האמת והצדק, שמחפשים איך להציל ליהודים ברוחניות ובגשמיות, ולא רק לשמש כ'רב מטעם' שלטון הערב-רב


א״ר יאשיה וטלית שעליו כמרדעת של חמור א״ר דיין זה שהוא מתמנה בכסף אין עומדין מפניו ואין קורין אותו רבי והטלית שעליו כמרדעת של חמור
דיין זה שהוא מתמנה בכסף אין עומדין מפניו ואין קורין אותו רבי והטלית שעליו כמרדעת של חמור

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page