top of page

השורש הארבעה עשר בספר המצות להרמב"ם

למען אחי ורעי! הנה כדרכם של בעלי הדעות המשובשות להפליא, שמנסים להמציא לעצמם כל מיני שיטות כדי להצדיק את הקמת שלטון הערב-רב


בניסיונם להצדיק את דרכם המשובשת תמיד מנסים לטעון למצוא איזה אילנא רברבי כדי לטעון לפיו, ולא פעם תמיד הרמב"ם זיע"א הוא אחד מאותם צדיקים שעמד לישראל, והנה טח עיניהם מלראות דב"ק ספר המצות להרמב"ם, השרש הארבעה עשר

...וידוע גם כן שהנבואה והמלוכה כבר נסתלקו ממנו עד שנסור מן העונות שאנחנו מחזיקים בהם ויכפר לנו וירחמנו כמו שיעדנו ויחזירם לנו כמו שאמר בחזרת הנבואה "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם", ואמר בחזרת המלך והממשלה "ביום ההוא אקים את סוכת דויד הנופלת, וגדרתי את פרציהן והריסתיו אקים ובניתיה כימי עולם"
וידוע שהמלחמה וכבוש הארצות לא יהיו אלא במלך ובעצת סנהדרי גדולה וכהן גדול כמה שאמר "ולפני אלעזר הכהן יעמוד"...

אזי דהנה הכיצד יתירו לעצמם ללכת להלחם בשביל להקים מדינה עם צבא לפני ביאת משיח צדקנו, אם כל ענייני מלחמה אם הם רק כאשר יש מלך, סנהדרין וכהן גדול


ולא עוד אלא שג"כ הרמב"ן הלך לפי דב"ק של הרמב"ם כמפורש, שם בהשגות הרמב"ן על ספר המצות, מנין מצות לא תעשה

'ויש לי מצוה מסתפק עלי, והוא שיראה לי שמצוה על המלך או על השופט ומי שהעם ברשותו להוציאם לצבא במלחמת רשות, או מצוה להיות שואל באורים ותומים ועל פיהם יתנהג בענינם, והוא אמרו יתברך "ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני ה'" על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה, צוה ביהושע שהוא המושל הראשון אשר הוא פקיד על העדה שישאל בעניינם באורים ותומים, ועל פי משפטם יוציאם ויביאם, וכן בכל השופטים והמלכים לדורות וכן אמרו בגמרא ברכות והסנהדרין כשהיה דוד המלך מצוה, לכו ופשטו ידיכם בגדוד, ששואלים באורים ותומים, ומזה אמרו, אין נשאלין אלא למלך או לבית דין ולמי שהצבור תלוי בו, שנאמר ולפני אלעזר הכהן יעמוד וגו', "הוא" זה מלך, "וכל בני ישראל" זה משוח מלחמה ומי שצורך הצבור תלוי בו, "וכל העדה" אלו בית דין.
ומן הלשון זה נראה שהיא צואה לדורות. ובשני של שבועות אמרו, ושתי בצעין היו בהר המשחה, עליונה לא קדשוה קדושה גמורה אלא עולי גולה קדשוה שלא במלך ושלא באורים ותומים ולא היו אוכלין שם קדשים קלים ומעשר שני. והנה הרב בעצמו כתב בהקדמת למצות כלשון הזה, 'וידוע שהמלחמות וכבוש הארצות לא יהיה אלא במלך ובעצת סנהדרי גדולה וכהן גדול', כמו שאמר ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני ד', וזו היא מצוה, לא עצה בלבד, והיא לדורות. ובראשון של סנהדרין חוקרים על מאמרם שאין מוציאין למלחמת הרשות אלא על פי בית דין של שבעים ואחד, אמרו, "וכל העדה" אלו סנהדרין, ודילמא לסנהדרין הוא דקאמר רחמנא דלישאלו באורים ותומים. ונשאר כן'.

אלא מאי פשוט וברור הוא הדבר כי שיבושם נובע משורש כך שאינם לומדים תורה, וכן אם בכלל שמה שלומדים הוא לא מעניין אותם, אלא עושים בשרירות לבם בשביל להראותם את מרידתם נגד הקב"ה, רח"ל.


Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page