top of page

הרחק מעליה דרכך

למען אחי ורעי! כרוז עם דברי קילורין לעינים אודות הכהניסטים שמנסים לצוד נפשות מתוך המחנה החרדי, רח"ל, מטעם רבותינו הגאוה"צ מרנן הראב"ד וחברי הביד"צ שליט"א:

ב"ה יום ד' לסדר במדבר כ"ו אייר תשפ"ג לפ"ק
הרחק מעליה דרכך
אמרו חז"ל (ע"ז יז.) עה"פ: "הרחק מעליה דרכך" זו מינות, והן ידוע כי הציונות היא מכת המינות בדורינו לכפור בה"א ישראל ובגאולתו העתידה בקרוב ע"י משיח צדקנו, וכבר ביארו בארוכה מרן הגאב"ד רביה"ק זיע"א בספרו הבהיר ויואל משה.
ועל של עתה באנו כאשר בימים אלו מקיימים קבוצות ציונות חרדיות-דתיות כינוס בפעיה"ק וע"י פרסומים שונים מנסים למשוך לשם קהל החרדים לדבר ה', וביותר ידאבו הלבבות על כי תולים בוקי סריקי במאורי הדורות מנהיגי ישראל זצוק"ל זיע"א
כאילו הולכים הם בדרכם, וכבר בשנת תשע"ז הזהרנו נגד קבוצה זו ודרכיה הנלוזים. כמה חרדו גדולי ישראל מאורי הדור העבר זכר צדיקים לברכה מהכנסת נגע הציונות במחנה החרדים לדבר ה', וכמה לחמו נגדם להוקיעם ולהוציאם ממחנה ישראל, ורוב רובם של מרנן גדולי ישראל זצוק"ל מאורי הגולה בארצות פזוריהם ובפארה"ק היו מאוחדים בדעה אחת נגד הציונות וגירוריהם.

ומן הראוי שכל ראשי הישיבות ומנהיגי הציבור שליט"א יזהירו את שומעי לקחם שח"ו לא להשתתף עמהם, וכן יש להזהיר שלא לקרוא בחוברות הנקראים בשם קדושת ציון המלאים מינות ולפתח חטאת רובץ. והרבה יש לתלות בהם שנאת הגויים ותוצאותיו רח"ל כאילו יד יהודים חרדים במרד ובמעל הגדול הזה. ולעת כזאת עצור במילים לא נוכל מלמחות בקול גדול נגד ההתגרות הנוראה אשר זוממים קבוצות שונות לימים אלו בחג אשר בדו מלבם, להרגיז את השכנים ולהתריס נגדם להרבות שנאת העמים, וחלילה ישאו בתוצאות היל"ת חלילה.

וכל איש ישמור על פתחי ביתו שלא להלכד ברשת זו, ושאני מינות דמשכי וחלילה להתפתות להם להגרר אחריהם כי בתוכם טמון ארבם ארס של עכנאי ושומר ישראל ישמור על שארית ישראל, ובקרוב נזכה שיגאלנו אחרית כראשית ע"י גואלינו ה"צ בביאת משיח צדקנו בב"א.
וח"ש בשם הגאוה"צ הביד"צ שליט"א


הרחק מעליה דרכך בדצ
.pdf
הורידו את PDF • 203KB


וראוי לדקדק שאותם כהניסטים המכנים עצמם 'קדושת ציון' אבל בפועל הם מרבים 'מטמאי ציון', רח"ל.

הרחק מעליה דרכך אודות הכהניסטים המכנים עצמם קדושת ציון אבל בפועל הם מרבים טומאת ציון
הרחק מעליה דרכך אודות הכהניסטים המכנים עצמם קדושת ציון אבל בפועל הם מטמאיציוןComments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page