top of page

העתר לנו בתפלתינו עת צרה היא ליעקב

למען אחי ורעי! מצ"ב הכרוז שהוציאו 'התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא CENTRAL RABBINICAL CONGRESS OF THE U.S.A. AND CANADA':


ונתפלל שהדברים היוצאים מן הלב יכנסו ללב:

התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא CENTRAL RABBINICAL CONGRESS OF THE U.S.A. AND CANADA
בס"ד
העתר לנו בתפלתינו
עת צרה היא ליעקב
נמס כל לב על שמועות כי באו מארצינו הקדושה, רבות אנחותינו ולבנו דוי על חללי בת עמנו, חיל ורעדה מזעזע כל לב על שמועות מבהילות ברחובות ארצינו הק', בעו"ה נתקיימה אזהרת המקונן (ירמי' מט ה) "הנני מביא עליך פחד נאום ה"א צבאות מכל סביבך ונדחתם איש לפניו ואין מקבץ לנודד", באשר רצחים ארורים שוטטו בחוצות ובקשו ברחובותיה למצות את סאת דם נקמתם ברציחות מבהילות מול אחב"י אשר לא נשמע כמוה זה זמן כביר, וסכנה מרחפת על פני הישוב כולו אחב"י דרי ארה"ק.
לעת כזאת כאשר נמתח מדת הדין קבענו
להרבות בתפילה ותחנונים
לאמירת תהלים בבתי החינוך, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
ונכון לקבוע לומר עשרה פרקי תהלים בכל יום, ואח"כ תפלת 'אחינו בני ישראל' וכו'
להתחנן אל השי"ת שומע תפלה להתפלל בעד אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשביה, שירחמו עליהם מן השמים להוציאם מצרה לרוחה, והשי"ת ירחם על השבוים שישוחררו במהרה ובקרוב ובלי שום נזק רח"ל.
וביותר להתחזק באמונת אומן ולא להילכד ח"ו בדעות כוזבות משאות שוא ומדוחים של 'כוחי ועוצם ידי' וכמאמר הנביא (זכריה ד' ו') כי לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ד' צבאות, 'לבי לבי על חלליהם מעי מעי על חלליהם, כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה, ועל כל אחד להתעורר בתשובה לפשפש במעשיו בכל ענינים הצריכים תיקון בינו לבין קונו, ובינו לבין חבירו.
והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים ויאזין לקול שועתינו, להושיענו בגאולתינו ופדות נפשינו, וישיב ה' ולא יוסיף לייסרה, ושומר ישראל ישמור שארית ישראל, במהרה בימינו, אכי"ר.
ד' לסדר בראשית כ"ו לחודש תשרי תשפ"ד לפ"ק
התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדא'.
התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא - אודות המצב של הטבח תשפ"ד
התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא - אודות המצב של הטבח תשפ"ד

פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! דרשה מאת רבי נתן יוסף מייזעלס זיע"א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו הקדוש מסאטמאר זצוק"ל, ועוד שמעתי אודות הגרנ"י מייזעלס זצ"ל: רביה"ק מסאטמאר זי"ע הורה לו כמה

למען אחי ורעי! הנני שמח להביא בפניכם מאמר המתייחס לענייני דיומא 'זאת התורה לא תהא מוחלפת' מאת הגאון הצדיק רבי נתן יוסף ב"ר שלמה מייזעלס זיע״א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page