top of page

הנסתרות לשם אלקינו

למען אחי ורעי! הנה איתא במדרש בראשית רבה, פרשה פה פסקה א

רבי שמואל בר נחמן פתח (ירמיה כט) כי אנכי ידעתי את המחשבות שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה
והקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח ויהי בעת ההיא וירד יהודה (ישעיה סו) בטרם תחיל ילדה קודם שלא נולד משעבד הראשון נולד גואל האחרון


לא מעט פעמים אנו מוצאים אנשים שמתעסקים בענייני ניהול העולם ומספרים לנו מעשיות סבתא על דברים שאמורים לקרות, כאלו השי"ת גילה להם בחלום לילה מה התכנונים שלו, ובפרט בענייני גאולת ישראל, ולרוב אח"כ מסתבר שהכל בדיות שלא קרו ולא נבראו, ואח"כ ג"כ יכולים להאחז בשקר כאלו אנחנו נמצאים במצב של גאולה, רח"ל


אבל המדרש הנ"ל מלמד אותנו מוסר גדול, שכל אחד יש לו את העיסוקים שלו, ובעיסוקיו של הקב"ה אין לנו עסק


אזי עלינו ללמוד להתרחק מכל מיני מדומיינים למיניהם שמתכסים באצטלא דרבנן ומספרים לנו על כל מיני נבואות על ביאת המשיח, כי כל העניין הנ"ל מגיע בדר"כ מצד היצה"ר אם מצד אלו שרוצים להשתרר על אנשים תמימים או מצד כך שאנשים שיאמינו לכל הדברים הנ"ל ויתחילו ג"כ להיות מעין נביאי שקר


השי"ת יברך אותנו בסובלנות וסבלנות ולהנצל מדמיונות של הבנת "איך הקב"ה מנהל את עולמו", ונעסוק רק בתמימות ופשיטות בעבודתו ית', כפי שציווה אותנו בתורה הק'

והבור ריק אין בו מים אלא נחשים ועקרבים
והבור ריק אין בו מים אלא נחשים ועקרבים

פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! הנה יש לתהות בעניין שמעון ולוי ע"ה, מדוע יעקב אבינו ע"ה כ"כ מעביר עליהם ביקורת קשה, כדכתיב (ברא' מט' ה'): "שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם". ופירש"י שם: "כלי חמס" - א

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page