top of page

החותם מנחיל ארצות בברכת הארץ, ומושיע את ישראל בבונה ירושלים - הרי זה בור

למען אחי ורעי! דע לך כי תפיסת עולמם הלאומית הנה כבר מקדמת דנא חז"ל הבינו ברוח קדשם שיש להם להתמודד עמה, וכבר במתק לשונם ביארו הדבר כדקא יאות בגמרא מסכת ברכות, דף מט ע"א

רבי אבא אומר: צריך שיאמר בה הודאה תחלה וסוף, והפוחת - לא יפחות מאחת, וכל הפוחת מאחת הרי זה מגונה.
וכל החותם 'מנחיל ארצות' בברכת הארץ, 'ומושיע את ישראל' בבונה ירושלים - הרי זה בור[1], וכל שאינו אומר ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלים - לא יצא ידי חובתו.

דהיינו שאם נרצה לדעת הכיצד בור נראה נדע כי עיקר מחשבתו לגבי ארץ הקודש היא לא ללימוד תורה, אלא ל'מנחיל ארצות' או 'מושיע את ישראל', דהיינו בשביל רווחים של תענוגי העוה"ז


וכן ביאר כך כדקא יאות רבי משה סופר מפרשבורג זיע"א, תורת משה, בחוקתי

וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹקֶיךָ עַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ. בברכות (דף מ"ט ע"א) איתא שכל החותם מנחיל ארצות ומושיע את ישראל בבונה ירושלים הרי זה בור. ולענ"ד יש ליתן טעם לזה, הרמב"ם בהלכות תשובה כתב שכל הברכות והיעודים הכתובים בפ' בחוקותי אינם עיקר תכלית שכרם של מצות אלא הבטחה שיהא להם כל טוב בריאות וחיים ועושר ויוכלו לעבוד הקב"ה ולקיים התורה והמצוה באין מפריע, ולפי"ז תכלית קיבוץ גליות יהא שיבנה המקדש ויתיישב ארץ ישראל לקיים מצות אלו התלויות בה והקרבנות להקריב, והנה בור אינו מבין זה, אלא בדעתו הצלחת עוה"ז הוא עיקר והברכות בפ' בחקותי הם עיקר תכלית השכר, וגם בדעתו שנחלת הארץ הוא רק טובת עולם הזה שנשב על הארץ זבת חלב ודבש בטח, ואין חילוק לפי דעתו אם נוחל ארצות אחרות שמנים וטובים או ארץ ישראל, משא"כ המבין יודע דווקא א"י בקדושתה ולקיים מצות התלויות בה זה העיקר תכלית הוא, לכן החותם מנחיל ארצות או מושיע ישראל בברכת בונה ירושלים ולא בונה ירושלים הרי זה בור, וק"ל.


___________________

[1] ספר אבודרהם, ברכת הלחם, זימון, ברכת המזון

וכל החותם מנחיל ארצות בברכת הארץ ומושיע את ישראל בבונה ירושלים הרי זה מגונה (ברכות מט, א). פי' דמנחיל ארצות משמע על כל אומה שהנחילה ארץ. וכן מושיע את ישראל משמע מכל צרה וצוקה.

רבי יוסף קארו זיע"א, בית יוסף, אורח חיים, סימן קפז

והחותם ברוך מנחיל ארצות הרי זה מגונה. גם זה בפרק שלשה שאכלו שם ונראה לי דטעמא משום דמנחיל ארצות שייך גם לשאר עמים שהנחילם ארצות ואנו צריכים שיברך על הנחלת ארץ ישראל ביחוד:


רבי יו"ט ליפמן הלר זיע"א, מעדני יו"ט ברכות - פרק שביעי, סי' ט

וכל החותם מנחיל ארצות כו' ה"ז מגונה. ונ"ל דטעמא משום דמנחיל ארצות שייך גם לשאר עמים שהנחילם ארצות ואנו צריכים שיברך על הנחלת א"י ביחוד ב"י סימן קפ"ז:

מהר"ל זיע"א, נתיבות עולם, חלק א', נתיב העבודה, פרק יח

כי הברכה היא דוקא על ארץ ישראל, ואם מברך ברוך מנחיל ארצות היתה הארץ משותפת לשאר ארצות ואין לארץ שיתוף לשאר ארצות כלל ולפיכך הרי זה בור.

ולפי שיטת הלאומיות הקופית שמחקה את אוה"ע, שחיקו את ההתעוררות הלאומית שהיתה דאז נגד טורקיה מצד יוון ובולגריה


Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page