top of page

הזורק אבן למרקוליס והמשלשל פתק לקלפי זו היא עבודתה

למען אחי ורעי! הנה כעת אנו שוב פעם ושוב פעם בבחירות, וזאת משום כי (סנהדרין כו ע"א)

'כלומר קשר רשעים הוא וקשר רשעים אינו מן המנין'.

אבל יש לדון כאן בעניין פנימי יותר של הבחירות והוא שיש עצם עניין שהבחירות הוא הודה בציונות, ומכיוון שהציונית היא עבודה זרה כפשוטו


הרי שזוהי דרך עבודתה, דהיינו המשלשל פתק לקלפי, שהרי מצינו כבר שחז"ל בעומק מחשבתם הורו לנו להתרחק מכל הדומה לכיעור, ובפרט אלו הן הבחירות, וכן איתא במפורש

'הזורק אבן למרקוליס תנן אתא שאל בי מדרשא א"ל הזורק אבן במרקוליס תנן אף על גב דמיכוין למירגמיה אמר להו איזיל אישקלה א"ל אחד הנוטלה ואחד הנותנה חייב כל חדא וחדא רווחא לחבירתה שביק'.

דהיינו שאף על פי שמתכוון לטובה כלשהי, אבל בפועל הוא עושה רעה כי זוהי דרך עבודתה של המרקוליס


כך היא הציונות, שאף על פי שמתכוון לטובה, אבל בסופו של דבר מכיוון שזוהי אחת מדרכי עבודתה, דהיינו להצביע בבחירות, הרי הוא מקיים את אותה עבודה זרה הציונית, רח"ל.


ואם יהיו בוודאי כמה מליצני הדור של אגודה דגל וש"ס שיטענו שההפך הוא הנכון כי כך היא דרכם כסל למו... הרי אמרו במפורש בתוספתא, פרק ז' משנה ו'

כשם שזורק אבן במרקוליס מכבדו ואין יודע כבוד, כך כל המכבד רשע מכבדו ואין יודע כבוד.
דבר אחר "כצרור אבן" כשם שזורק אבן במרקוליס עובד עבודת כוכבים, כך כל המכבד רשע הרי זה כעובד עבודת כוכבים'.

ובכך שהם מכבדים את הרשעים שיושבים בכנסת וכפופים אליהם, ואח"כ אומרים טענות מגוכחות שאין להם שום, ובפרט לאותו רשע שגרם להתייקרות הדיור, לקיצוץ קצבאות, ליוקר המחיה ולעוד צרות (ולא קדנציה אחת אומללה שהיתה בקושי שנה אחת).


השי"ת יזכנו לפקוח עיניהם של ישראל להפסיק עם הע"ז הציונית,, ועי"כ נזכה לראות בבנין אריאל בב"א.


פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

Comentarios


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page