top of page

הבא להרגך השכם להרגו

למען אחי ורעי! רבים הם מבעלי הדעות המשובשות שע"מ לשבש השכלים נוהגים לצטט מחז"ל דב"ק מבלי להבין בכלל מה אומרים ומהיכן הם לקוחים ותוך כדי כך מוציאים דברים מהקשרם


כגון מדרש במדבר רבה, כא ד

"צרור את המדינים" למה "כי צוררים הם" לכם מיכן אמרו חכמים בא להרגך השכם להרגו. ר"ש אומר מנין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו שההורג הורג בעולם הזה ויש לו חלק לעוה"ב והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא'.[1]

דהיינו שהדרישה של 'הבא להרגך השכם להורגו' נאמר על אלו שמחטיאים את הציבור, כגון המדינים שהחטיאו את ישראל שהזנו את בנותיהם כדי שאח"כ יעבדו עבודה זרה, כדאיתא בפירש"י (במדבר, כה יח)

'כי צוררים הם לכם על דבר פעור - שהפקירו בנותיהם לזנות כדי להטעותכם אחר פעור'.

ואין הכוונה לאלו שמחפשים להלחם בנו


ועוד איתא בפירש"י, דברים כג פס' ט' (פרשת כי תצא)

"בנים אשר יולדו להם דור שלישי" - ושאר אומות מותרין מיד הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו שההורגו הורגו בעוה"ז והמחטיאו מוציאו מן העוה"ז ומן העוה"ב לפיכך אדום שקדמם בחרב לא נתעב וכן מצרים שטבעום ואלו שהחטיאום נתעבו'.

בצורה נהירה יותר נאמר כי אלו שיושבים בממשלת המינות - אפילו אם נלך לפי החלוקה הדמיונית של בין אלו שנמצאים בקואליציה ובין אלו שיושבים באופוזיציה, כי כל הנ"ל הוא אחיזת עינים, כדרכם של מכשפי הערב-רב


כי מראש הם מתכננים את "המאבקים" כגון אם ניקח לדוגמא את 'חוק הגיוס' הרי כל המהלך הי' מתוכנן בסופו של דבר, כדי שגם הח"כים הלכאורה חרדים ג"כ יקדמו את 'חוק הגיוס', ואפילו אמרו זאת בפה מלא.


או 'חוק הגיור' מראש תוכנן שיהי' איזה סוג של מאבק כביכול של המפלגות הליברליות על הגיור, והמפלגות הלכאורה חרדיות "רשמו" לעצמן "נצחון" בשביל להראות כאלו הם הצליחו לשמור על הבלוף המכונה מכתב ה'סטטוס-קוו', וכל זה נעשה לאחר שהודיעו שיש בחירות, אזי שהם צריכים להראות סיבה כלשהי לשמר את הבלוף כאלו הם עושים משהו.


ונחזור לדוכתא, כי בפועל אלו שנמצאים בכנסת המינים, הם בחינת מחטיאי הרבים, וגורמים להרבה יהודים להפסיד את העוה"ז והעוה"ב שלהם


השי"ת יתן לנו כוחות להנצל מעצת רשעים, ויפר מזימתם ויקלקל מחשבתם.


ואנו נקיים את מאמר חז"ל הבא להרגך, דהיינו אלו הבאים להחטיא אותנו, נשכים להרגם ע"י תפילות ותחנונים להשי"ת שהוא בעל מלחמות (מובא מתוך ברכה ראשונה של ק"ש של שחרית).

שועלים קטנים מחבלים כרמים... שיטתם של בעלי הדעות המשובשות לסלף מקורות
שועלים קטנים מחבלים כרמים... שיטתם של בעלי הדעות המשובשות לסלף מקורות

_______________________________

[1] פירש"י, דברים כג פס' ט' (פרשת כי תצא)

"בנים אשר יולדו להם דור שלישי" - ושאר אומות מותרין מיד הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו שההורגו הורגו בעוה"ז והמחטיאו מוציאו מן העוה"ז ומן העוה"ב לפיכך אדום שקדמם בחרב לא נתעב וכן מצרים שטבעום ואלו שהחטיאום נתעבו


פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! דרשה מאת רבי נתן יוסף מייזעלס זיע"א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו הקדוש מסאטמאר זצוק"ל, ועוד שמעתי אודות הגרנ"י מייזעלס זצ"ל: רביה"ק מסאטמאר זי"ע הורה לו כמה

למען אחי ורעי! הנני שמח להביא בפניכם מאמר המתייחס לענייני דיומא 'זאת התורה לא תהא מוחלפת' מאת הגאון הצדיק רבי נתן יוסף ב"ר שלמה מייזעלס זיע״א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page