top of page

דעת קדשו של רביה״ק מסאטמר זיע״א על המצב

למען אחי ורעי! למען בירור דעת תורתינו הק' על המצב שאנו נמצאים כיום, דהרי מצד אחד כל מגמתינו היא לשחרר את היהודים מהעריצות הציונית, ואמנם ישנם הרבה יהודים שהם תינוקות שנשבו לבין הציונים, וכבר אינם מודעים לאיזה מציאות מסוכנת הכניסה אותם הציונות, שבא ישנה התגרות יום יומית נגד אוה״ע... והנה המצב כעת שבאו והרגו אלפי יהודים (מתוך הפקרותם של הציונים הארורים ימ״ש).


הנה דברי קילורין לעינים מדב״ק של כ״ק האדמו״ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע״א, דברי יואל, נושא תשכ״ז:

ג.‏ ביאור שבכל אופן היו צריכין להרבות בתפילה בעת צרת המלחמה:
בוודאי שצריכים להתפלל שלא יזוקו בני ישראל מן הרוצחים הישמעאלים, בוודאי שעל זה צריכים להתפלל, האפיקורסים הביאו את זה.
כל כך רחוק שהם רצו לבוא הרשעים הישמעאלים חס ושלום להשמיד ולהרוג, היו צריכים לבקש שהם (הישמעאלים) לא יהיה להם כוח, שהם לא יוכלו לעשות, על זה ודאי היו חייבים להתפלל זה כבר לא שמוע'ס.
רביה״ק מסאטמר זיע״א לן בעומקה של הלכה
רביה״ק מסאטמר זיע״א לן בעומקה של הלכה
לבינתיים קודם להציל את הגופים, הם [הישמעאלים] הם רוצחים על הגופים, והם [הציונים] הם מזיקים את הנשמות, והגופים רק אף על פי כן קודם חייבים לראות, חייבים להתפלל שינצלו [בגוף].
חס ושלום אם הורגים, אין כבר מה לחשבן ככה אם נשאר חיים יש לנו עדיין תקוות, מהיהודים האלה, עוד יקרה משהו, עוד נזכה לישועה'.

והמקור לדב״ק הינם מושרשים מהנשר הגדול הרמב״ם זיע״א, הלכות ממרים, פרק ג' הלכה ג':

'במה דברים אמורים באיש שכפר בתורה שבעל פה במחשבתו ובדברים שנראו לו, והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות לבו וכופר בתורה שבעל פה תחילה כצדוק ובייתוס וכן כל התועים אחריו, אבל בני התועים האלה ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וגדלו אותם על דעתם, הרי הוא כתינוק שנשבה ביניהם וגדלוהו ואינו זריז לאחוז בדרכי המצות שהרי הוא כאנוס ואף על פי ששמע אחר כך [שהוא יהודי וראה היהודים ודתם הרי הוא כאנוס שהרי גדלוהו על טעותם] כך אלו שאמרנו האוחזים בדרכי אבותם הקראים שטעו, לפיכך ראוי להחזירן בתשובה ולמשכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה'.

דהיינו שאין שום יאוש לגבי אף יהודי.


כי עיקר הסיבה שרביה״ק מסאטמר זיע״א התריע מפני איסור שלוש השבועות זה משום איבוד הנפשות שיהי' מכך, והדבר הוא משום אהבת ישראל עצומה, לא רק מצד הרוחניות אלא גם מצד הגשמיות של היהודי, שלא יהי' לו חסר מאומה.


ובעזהי״ת נזכה לראות את כולם יוצאים מהקלי' של שער הנו״ן היא הכפירה, מלכות של מינות שלטון הערב-רב, מדינת ישראל, בב״א ע״י משיח צדקנו בחסד וברחמים מרובים.

דברי יואל, נשוא תשכ״ז
דברי יואל, נשוא תשכ״ז

________________________


Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page