top of page

דהיום אי אפשר לקבל רבנות בלתי התקרבות אל השלטונות

למען אחי ורעי! הנה אנו נמשיך ללמוד את פרקי אבות והשבת נחזור ללמוד את פרק א'


ומצוי בימינו אנו הרבה רבנים שהשיגו את רבנותם ע"י כך שקונים בכסף ובהתקרבותם לשלטון הערב-רב, והנה ביאור נפלא על מסכת אבות פרק א' משנה י'


ונמצא אגרת קודש יקרה מאת רבי שלמה יעקב יוסף קלוגר זיע"א (שו״ת טוב טעם ודעת, מהדו״ג ח״ב, פ״ז)

לכבוד מו"ה יונה אשכנזי אב"ד דק"ק פשעווארסק
ידידות מכתבו קבלתי אתמול והנני משיבו מיד, ידידי הקשה לשאול ממני דבר כזה כי אני מקיים בנפשאי מאמר רז"ל מה דסני לך לחברך לא תעביד ואצלי הדבר שנוי מאוד כמאמר "שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו" וכמ"ש "הכתוב הרחק מאליה דרכיך ואל תקרב אל פתח ביתה" כי לדעתי "כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים".
ואם דיש דומין בנפשם כי לא יזיק להם הנה נאמר ולא תאמין בעצמך וכו' ושלמה המלך היה חכם מאוד ואמר "ארבה ולא אסור".
ולדעתי כל הנוגע בה לא ינקה ואף אם שוין מבחוץ נראין מבפנים כי לא כימים ראשונים אנחנו בימים הראשונים היה הרשעות למעשה אם ראו באיש שאינו פרוץ בעריות וכדומה ידעו שהוא כשר לא כן עתה הרשעות תלוי בלב ויתכן שיהיה מקיים כל התורה ובלבו ישים ארבו ויש בלבו שמץ אפיקורסת והוא גרוע מן הרשעים הראשונים שהיו בהם כמה חטאים.
לכן לדעתי כל הנוגע בה לא יצא נקי וכמ"ש הכתוב "היחתה איש בגחלים ובגדיו לא תשרפינה" כן הנוגע באשה זרה והיינו חכמת יון דהוא נמשל לאשה זרה כידוע.
ולדעתי זה כונת חז"ל באבות פ"א שמאי אומר 'אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתודע לרשות' נראה דרוח ד' דיבר בם וצפו ברוה"ק על זמנים הללו שא"א לקבל רבנות בלתי התקרבות אל הרשות למצא חן בעיניהם וללמוד חכמתם לכך אמר ושנא את הרבנות ואל תתודע לרשות לכך לדעתי ימנע מזה והיד ד' תקצר לפרנסו לעזרו בלא זה הנה גליתי לו דעתי זו"ז אין להאריך דברי ידידנו נצח'.
כריכת הספה"ק שו"ת האלף לך שלמה לרבי שלמה יעקב יוסף קלוגר זיע"א
כריכת הספה"ק שו"ת האלף לך שלמה לרבי שלמה יעקב יוסף קלוגר זיע"א


Comentarios


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page