top of page

דברי התעוררות לקראת שבת הגדול

למען אחי ורעי! הנה קצת דברים שמצריכים הדגשה לקראת שבת הגדול


מלאכי הנביא ע"ה, פרק ג (הפטרת שבת הגדול):

(יג) חזקו עלי דבריכם אמר ידוד ואמרתם מה נדברנו עליך:
(יד) אמרתם שוא עבד אלהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדרנית מפני ידוד צבאות:

דהיינו כשאלת הבן הרשע בהגדה של פסח 'מה העבודה הזאת לכם', ומזה אנו צריכים לדעת ולהבין להתרחק מאלו שפרקו עול תו"מ.


 

(טו) ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עשי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו:

פירש"י שם:

(טו) ועתה אנחנו מאשרים וגו' - אנחנו עבדנוהו ושמרנו משמרתו ועתה רואים אלו הרשעי' מצליחים עד כי מאשרי' אנו אותם על מעשה רשעם.

גם בחנו אלהים - לומר נראה מה יוכל לעשות לנו וימלטו מן הרעה ולא נכשלו'.

מי אלו הם 'מאשרי הזדים' אלו אנשים שמשמשים כגלגל חמישי לפורקי העול תו"מ ומנסים למצוא היתרים מן התורה ונותנים להם אישור לכל העבירות שלהם, רק בשביל להתחבר לרשעים.


 

(טז) אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו ויקשב ד' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ד' ולחשבי שמו"

מי אלו יראי ד', אלו שעומדים על משמרת היהדות נגד הרשעים ואלו שמחפשים אישורים מן התורה כדי להתחבר אליהם

ומחפשים עצות כיצד להפר עצת רשעים וגרוריהם.


 

(יז) והיו לי אמר ד' צבאות ליום אשר אני עשה סגלה וחמלתי עליהם כאשר יחמל איש על בנו העבד אתו:
(יח) ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו:
(יט) כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר ידוד צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף:

אבל בסופו של דבר הרשעים ומאשרי הזדים בספו של דבר יקבלו עונשם.


 

(כ) וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק:

ויראי ד' שהתבדלו מהם, וסבלו רדיפות מהם הרי הם בסופו של דבר יזכו לכל הישועות.


 

(כא) ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עשה אמר ידוד צבאות:

עד כדי כך שהרשעים ישמשו כמחצלת ליראי ד'.


 

(כב) זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים:

הנביא האחרון מזכיר לנו שעיקר הנבואה שאנו צריכים להשען עליה היא נבואת משה רבינו ע"ה.

(כג) הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ד' הגדול והנורא:
(כד) והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם:

ב"ב אמן

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page