top of page

דברים קילורין לעינים אודות המלחמה בארה"ק

למען אחי ורעי! דברים קילורין לעינים אודות המלחמה בארה"ק- אודות מצב הקשה בארה"ק, מאת כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף-סיגעט, רבי זיידא אליעזר זאב שליט"א:

"מה שהקראם מודיעים ואת אשר עשו לא מודיעים"
נמצאים אנו במצב שצריכים בו רחמים וחסדים גדולים, רביה"ק זי"ע דרש על מה שאומרים בקינות לת"ב (קינה י"ז) "מה שהקראם מודיעים ואת אשר עשו לא מודיעים", כי כאשר אירע אסון מודיעים על כך, אך מה שעשו לא מודיעים על מה זה בא להם.
לענינינו איני יודע אם הציבור יודע, אך נמצאים אנו במצב של מלחמה נוראה אשר במשך כבר היום מתו בו מאות אנשים, ועוד עשרות הלכו לשבי, הרי הוא בבחינת "מה שהקראם מודיעים ואת אשר עשו לא מודיעים" שהציונים הרשעים לא הודיעו מה הם עשו באופן נורא נגד רצונו יתברך, ובפרט מה שהתגרו נגד אומות אחרות הרי הוא מביא למה שאירע.
הרי ''עלינו לדעת שאין לנו חלק ונחלה עם אותם הרשעים שמחפשים תמיד ורוצים לעקור את כלל ישראל מאתו יתברך ומן התורה הק', ולהיות מתגרים באומות, כי ההתגרות באומות הרי הוא מביא לכל האסונות הללו". כאשר התגרו באומות בשבעים וחמש השנים האחרונות, הרי הוא גורם למלחמות הללו.
להתרחק מן הציונים הרשעים ושלא ליהנות מהם כלל
כבר הזהירו ע''ז הצדיקים הקודמים כהרה"ק ממונקאטש, והרה"ק מבעלזא, והרה"ק מסאטמאר זי"ע, ושמעתי מהרב דקוממיות שאמר לאאמו''ר הק' זי''ע כי פעם אחת ישב השפת אמת בעריכת השולחן ונפלו לו צווי פולק'עס טרערן, (דמעות עבים הרבה), וכך ישב ובכה ואמר על הציונים, מי יודע מה הם זוממים.
זה היה בהתחלה של ההתחלה, וכעת אנו רואים הכול אשר לאלפים ואלפים מתים, - הם אמרו שלכך הקימו המדינה הארורה, שלא יארע עוד מה שאירע באוישוויץ שהיטלער ימ''ש הרג אלפים ורבבות ישראל, והם אמר שלכך צריכים מדינה בפנ''ע שלא יארע עוד הפעם כן, ובזה כבשו את כל העולם, ואף גדולי ישראל עמדו אתם ברעיון הטריפה כזה, אך לדאבונינו נמצאים אנו במצב קרוב לזה ה"י. מאז שהקימו הממשלה הארורה הזאת, הרי מאות מאות נהרגו כבר, וביניהם כמה אברכים יקרים וכמה ילדים קטנים נקטפו בדמי ימיהם בשבילם.
לעשות חשבון הנפש
עלינו לזכור ולדעת כי ביו"ט זה אירע אסון גדול, א"כ מה רוצה השי"ת מאיתנו. הן אמת כי הכל נעשה בשביל הציונים אשר התעללו באומות העולם במה שידוע או אינו ידוע, אך למעשה הכל בא משמים, מאידך עלינו לדעת למה חרי האף הזה, ועלינו לבקש מהקב''ה מי שיאמר עולמו די יאמר לצרותינו די.
כל ישראל ערבים
אנו בני ישראל שאין לנו שום שייכות עמהם, ואין אנו נהנים מכספם, אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, ולהתפלל להקב''ה, אותם ישראל הנמצאים בשביה ה"י, הרי כולם הם בני אותו אב, וכל נפש מישראל שלוקחים מישראל עלינו להרגיש שהוא בנו היחידי, כל אחד צריך להרגיש כך בפועל כיצד לקחו את ילדו היחידי ממנו. ערבות אחד לכולנו, וכל ישראל חטיבה אחת להיות "יעקב חבל נחלתו", וכאשר נקרע חוט אחד מן החבל הרי הוא משפיע על כל החבל. וכאשר לוקחים כל כך הרבה נפשות מישראל להריגה ולשבי, הרי עלינו לדעת ולהתחזק בזה.
צריכים להרגיש הצער מאד
מצינו בתוה''ק שקודם שהפך הקב"ה את סדום נאמר "אולי יש שם עשרה אנשים", והיינו כי עשרה מצילים על כל הדור כולו, וכמו שאמרו צדיקים, כי כאשר הקב''ה יודע שיש צדיק אחד שיהיה לו צער מהגזירה הרי אי אפשר שתהיה גזירה, ואף אם צדיק אחד בכל העולם כולו יהיה לו צער אי אפשר שתהיה גזירה, ואם היה כאן בזה העולם ערליכע אידן לא היה מגיע הגזירה.
אם כן על כל אחד לחשוב ולדעת, כי אם היה הוא מתנהג כראוי הרי היה הוא מציל על כל כלל ישראל. ואם חלילה ירדה גזירה זו מן השמים, עלינו לעשות חשבון הנפש ולבקש מהקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו, שאם בארץ ישראל אשר עיני ה' אלקיך בה תמיד אירע כזה מה נאמר עוד, הרי הקב"ה בחר את ישראל ונתן להם את הארץ הקדושה, אך לא שחלילה יהיה במקום המקדש ובמקום הקודש יהיה מעשי נבלה אשר קורה כאן ה"י, לא עבור זה ניתן לנו ארץ ישראל, אלא לאכול מפריה ולשבוע מטובה, כדי לקיים בה התורה הק' בקדושה וטהרה.
זה הסיבה שהצדיקים הקודמים עלו לארץ ישראל לפני כמאה וחמישים שנה, מפני הקדושה וטהרה שהיה כאן, ועתה אשר החריבו הציונים הכל והכניסו טומאה נוראה זו, ובפרט להר הבית מקום המקדש.
עם ה' חזקו ונתחזקה
אמנם "עם ה' חזקו ונתחזקה", כאשר מתחילים להיכנס בנו מחשבות והרהורים באמונה על מה עשה ה' ככה, הרי עלינו להתחזק באמונה ובהשגחה פרטית בו ית', והלא רצונו הפשוט הוא להטיב לבריותיו, והרי בכל הדורות עברו על בני ישראל גזירות קשות, ואפ''ה החזיקו ישראל עצמם בכל מצב ששלטו אומות העולם בנו, הרי עלינו להתחזק ולדעת כי עם ה' חזקו ונתחזקה, כל אלו הניסיונות הוא כדי לבדוק ולדעת עד כמה מוסרים ישראל עצמם על שמירת התורה.
כאשר נוסיף טהרה קדושה תורה ותפילה, הרי ודאי יהיה זה לנו שמירה עליונה, לדעת כי "מי כעמך ישראל" אשר במצבים הקשים הללו יושבים יחדיו בשירות זמירות ותשבחות, ומנסים לעשות כל הפעולות לעשות נח''ר להבורא ית''ש.

Comentários


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page