top of page

בגלות ישראל

למען אחי ורעי! שמח לפרסם עבורכם, דברי קדשם של רבני העדה החרדית פעיה"ק ירושלים, מיסודו של גאון ישראל רבי יוסף חיים זוננפלד זיע"א


כרוז 'גלות ישראל':

'ב"ה
מטעם רבותינו כ"ק מרנן שרי התורה הגאוה"צ הביד"צ שליט"א
בגלות ישראל
היות ואת יום השלישי ו' אייר הכריזו כחגם שבדו מלבם למלאות ע"ו שנות גלות לכוננות מדינתם, ועושים פעולות שהציבור החרדי ישתתף גם הוא בחגאותיהם ע"י צירוף אנשים הנדמים כחרדים לצרמוניות שלהם בכדי לקרב את הציבור החרדי להיות לאחדים בידם לבטל חומה ומחיצה מבדלת שבין החרדים לדבר ה' לשאינם שומרי תורה ומצות, וכידוע שכל החגאות הללו מלווים בהוללות ודברים שאינם מן הישוב בפריצות נוראה ואיומה רח"ל. ע"כ אנו מזהירים שוב בכח התורה הקדושה כי אסור להשתתף בשום שמחה מחגאותיהם, וע"ז אמר הכתוב בתהילים "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד וגו'.
אדרבה ביום מר זה שהוכרזה גזירת הקמת המדינה שהיא כפירה ורדיפת הדת בארץ הקודש, ואשר בעטיה דם ישראל נשפך כמים ר"ל באה"ק ובחו"ל, והעמידו את כלל ישראל בארץ ובתפוצות בסכנה איומה ומהומות ופחדים נוראים ה"י. חובה על כל איש ואשה הכואבים למצב היהדות הנורא, לבכות ולהיות מיצר ודואג על חילול שם שמים הנורא, ועל עלבון ובזיון התורה ומצוותיה, ע"י חילול שבת ומועדי קודש באופן מבהיל על הרעיון המחמיר והולך רח"ל, ועל הריסת קברי ישראל וחיטוט מקום מנוחתם, ועל חינוך בני ובנות ישראל ללא תורה ואמונה, ולכפירה בביאת המשיח שיבוא לגאלינו ב"ב, והחדרת אמונות טפלות בכחי ועוצם ידי רח"ל.
וכן עלינו להתאונן על רדיפות הדת הנוראים ושנאתם לשומרי התורה והמצוה, ועל אשר בשנים האחרונות התחילו לשנות בסדרי החינוך והציבור החרדי בכללותו לבולל אותם בגיוס לצבא ושירות לאומי היל"ת ובפרט בתקופה האחרונה אשר גמרו אומר להחיל את גזירת הגיוס היל"ת בכפיה או בשיתוף פעולה עם גורמים מתוך המחנה בפשרות וכדו' חלילה וחלילה, והכל כדי לבולל את הציבור החרדי ולעשותו ככל העמים. ופועלים להכניס לימודים ותכנים זרים בתכנית בתי החינוך כמו תכנית הליב"ה מבחני מיצ"ב וכדו' ומחייבים את מנהלי המוסדות להיות סרים למשמעתם ולחתום על התקנות החדשות, ועל חקיקת חוקים לעשות ככל הגוים בית ישראל בחסות הבג"צ ובתי המשפט שלהם שהכריזו מלחמה על כל הקדוש והיקר לעם ה' ותורתו רח"ל
ומחללים עם הקודש וטהרת המשפחה רח"ל, ועל השתוללות הפריצות והשחץ ברחובות ובהפצת תמונות תועבה וזימה נורא ואיום לטמא קטון וגדול ר"ל. ואשר היא כיום המדינה היחידה בעולם הגוזרת גזירות על הדת השבת והצניעות וקדשי ישראל רח"ל, וגדולה הסתתם ושנאתם לשומרי התורה ומצוותיה לרדפם ולדכאם ח"ו ולצודם ברשתם ר"ל. והתנכלותם להפר תודה מישראל רח"ל המחריף והולך מיום ליום בצורה נוראה ומבהילה בכל דרך אופן וצורה אשר לאל ידם לדכא תחת רגלם את שארית הפליטה היל"ת, ועל רוח הלאומיות אשר נכנסת גם בחרדים הנמשכים עמם, ודין גרמא בנזקין לשנאת הגויים ותוצאותיו ה"י, ואשר בכל אלו מסכנים את עצם קיום עם ישראל בארץ הקודש ר"ל.
אוי לאזנים שכך שומעות ואוי לדור שכך עלתה לו בימיו
וביום זה עלינו להתעורר מאדישותינו להסיר החה"ש ח"ו, ולא עת שמוח ורקוד, כי אם ספוד ובכות על גלות השכינה בעיר וארץ הקודש בראותנו כל עיר על תלה בנויה ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה שבאו פריצים ויחללוה והעמידו בסכנה נוראה את כלל ישראל ח"ו ר"ל זה כבר יותר משבעים שנה ועדיין לא נושענו. וחלילה לשנות שום דבר מנוסח התפילה ומדיני הספירה ואדרבה עלינו לשפוך שיח לפני אבינו שבשמים ולהתחנן לפורקן מגלות מד זה ולבטל רוע הגזירות וכל המשנה ומשתתף בשמחותיהם וחגאותיהם נעשה שותף ואחראי לתועבותיהם. ויזהר שלא יענש מפשעיהם לכל חטאתם כדברי רבותינו הראשונים זי"ע (ועי' בדברי רבינו יונה ז"ל בשע"ת שער השלישי נט).
וחובה מוטלת על מלמדי התלמודי תורה ומחנכות בתי החינוך לבנות להזהיר את התלמידים והתלמידות בכל חומר שלא ילכו לראות תהלוכותיהם וחגאותיהם, ולהמנע מלראות בכל הבליהם המייקרים שמם של רשעים להגדילם. ובמצב מיוחד זה שכלל ישראל בכל העולם וביחוד בארה"ק זקוק לרחמי שמים מרובים, יש לעורר ולהתעורר לחזור בתשובה ובתיקון המעשים, וכאו"א יוסיף בלימוד התוה"ק ובתפלה ברחמים ותחנונים לאבינו שבשמים, ולהרבות כח הקדושה והטהרה, וכמובא ברמב"ם ז"ל הל' תענית, חובה קדושה להתעורר בתשובה ולחזק גדרי הצניעות ולהוסיף בשקידת התורה וקיום מצוותיה ביתר שאת ועז, שזו החומה והמגן לעם הקודש.
והננו תפילה לאבינו שבשמים שיחוס ויחמול על שמו הגדול ויאמר די לצרותינו ותשפוכת דם ישראל ר"ל, ויקיים לנו הבטחתו בתורה"ק (ויקרא כ"ה י"ח) ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם וישבתם על הארץ לבטח. והשומעים לדברינו יתברכו ויזכו לראות בנחמתן וישועתן ושמחתן של כלל ישראל.
ובאעה"ח יום כ"ז ניסן תשפ"ד לפ"ק המצפים לישועת כלל ישראל ברחמים גדולים בביאת גוא"צ משיחנו בב"א הביד"צ דפעיה"ק ת"ו
נאם משה שטרנבוך 
נאם אברהם יצחק אולמאן
נאם יהושע ראזענבערגער
נאם יעקב מענדל יאראוויטש
נאם יהודה במהגרי"י פישר 
נאם שלמה יהודה הירש
נאם שמואל בהגה"צ מהר"מ זצללה"ה בראנדסדארפער
נאם שמעון יצחק שלזינגר
נאם אהרן בראנדסדארפער

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page