top of page

אסור למנות על הצבור אנשים רשעים ואכזרים

למען אחי ורעי! הנה בהגיענו לפרשת שופטים נהגו בעלי הדעות המשובשות ללהג בענייני 'מלכות ישראל' ו'ממלכתיות' ועוד כל מיני שטותים כאלו יש להם איזושהי השגה כלשהי בדב"ק של רז"ל


וראוי להביא את דב"ק של אחד מתלמידיו המובהקים של הרמב"ן, הלא הוא רבינו אהרון הלוי הברצלוני זיע"א (ד'תתקצ"א-ה'ס"ג) שמברר לנו כדקא יאות את ענייני מלכות ישראל ע"פ ספר המצות של רבינו משה ן' מימון 'הרמב"ם' זיע"א
הרא"ה זיע"א, ספר החינוך, לאו, תצח

ספר החינוך המיוחס לרבי אהרן הלוי מברצלונה זיע"א (דפוס ויניציא, ה'רפ"ג)
ספר החינוך המיוחס לרבי אהרן הלוי מברצלונה זיע"א (דפוס ויניציא, ה'רפ"ג)
ונוהג איסור זה לענין המלוכה בזמן שישראל על אדמתן ביישובן, והוא מן האזהרות שהם על כלל הצבור, ולענין שאר שררות בישראל נוהג איסור זה בכל מקום, שאסור להם מן התורה למנות על הצבור אדם שאינו מבני ישראל.
ומשורש המצוה אתה דן שאסור גם כן למנות על הצבור אנשים רשעים ואכזרים. והממנה אותם, מפני קורבה או מיראתו להם או להחניפם, לא תסור רעה מביתו ועל קדקדו של אותו רשע ירד. ומי שלא ירא מכל אדם להועיל לרבים בכל כחו, שכרו יהיה אתו מאת השם יתברך תמיד בעולם הזה, ונפשו בטוב תלין לעולם הבא, וזרעו יירש ארץ.

ועוד ראוי לדון במפורש בדב"ק בכך שאמר שכל המינויין שבישראל הם רק למי שממלא אותם ביראת שמים, וההפך ראוי לשנאתו (שם, סימן תצז)

וכל המנויין שבישראל בירושה הם לו לאדם, שזוכה בה בנו אחריו, ובן בנו ובן בן בנו עד לעולם, והוא שיהא ממלא מקום אבותיו ביראת שמים, אבל כל שאין בו יראת שמים, אף על פי שחכמתו מרובה אין צריך לומר שאין ממנין אותו במנוי מן המנויין שבישראל, אלא שראוי לשנאתו ולהרחיקו, ועליהם אמר דוד "שנאתי כל פעלי און" (תהלים, ה ו).
ספר החינוך המיוחס לרבי אהרן הלוי מברצלונה זיע"א (דפוס ויניציא, ה'ש"ס)
ספר החינוך המיוחס לרבי אהרן הלוי מברצלונה זיע"א (דפוס ויניציא, ה'ש"ס)


Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page