top of page

אנו מכריזים בזאת על ביטולה של מדינת ישראל

למען אחי ורעי! תודו שזוהי כותרת נפלאה להתחיל בה את יום אידם, מבלי שום התלהמות ומבלי שום עצבים, אלא פשוט לשנן משפט עיקרי שבו תלויים עיקרי האמונה


וזאת משום שכבר ביארו לנו חכמי האמת והשלום שזוהי מלכות של מינות, שלטון של ערב-רב, מלכות הזולה, קליפה לפני הפרי, ההעדר לפני ההויה


וכן ביאר רבי יעקב ריישר זיע"א, עיון יעקב על עין יעקב, מס' סוטה, דף מט ע"ב

'כלומר שיהיו עזי פנים כדכתיב (ישעיה נו) והכלבים עזי נפש המה כי פרנס לפי הדור שחוצפא יסגא ובזוהר ואיתא[3] שמנהיגי הדור יהיו מערב רב, כי ג' סימנים יש באומה זו".

והג' סימנים שבאומתנו היא לא מצויה אצל מקימי המדינה וממשיכיה בשום פנים ואופן, והמעט הוא בשביל לרמות קצת אנשים, כדאיתא במס' יבמות דף עח ע"ב

"אמר: שלשה סימנים יש באומה זו – הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים. רחמנים – דכתיב 'ונתן לך רחמים ורחמך והרבך', ביישנין – דכתיב 'בעבור תהיה יראתו על פניכם', גומלי חסדים – דכתיב 'למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו וגו''. כל שיש בו שלשה סימנים הללו – ראוי להדבק באומה זו'.

והנה אלו שהקימו את המדינה רחוקים מלהיות כאלו, אז לכן ראוי באמת להתפלל ביום זה לביטולה של מלכות הזולה שהרי בביטולה תלוי ביאת משיח צדקנו, משיח בן דוד, כדאיתא במס' סנה' צח ע"א

"אמר רבי חמא בר חנינא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל"

פירש"י, שם

'עד שתכלה מלכות הזלה - שלא תהא להם שום שולטנות לישראל, אפילו שולטנות קלה ודלה'.

יקויים בב"א.

_________________

[3] זוה"ק פרשת נשוא, רעיא מהימנא. דף קכה ע"ב

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page