top of page

אלא אם כן הכריזו עליו רשע מלמעלה

למען אחי ורעי! עד מתי תלכו כצאן לטבח, ולא תראו הכיצד המפלגות החרדים, וכאשר מפלגה הוא מלש' פיגול, והינם ממש פיגול של ע"ז


אז הכיצד מרשים אנשים לרמות את עצמם המפלגות החרדיות שמכרו אותם הם יושיעו אותם...


וכבר כמה שנים שהפוליטיקאים החרדים לא מספיק שדחפו יהודים ללכת לצבא אלא ג"כ הוסיפו חטא על פשע דחפו אותם ללכת למשטרה, ר"ל


אלא הדברים קשורים זה לזה בין הפאלטיק ובין השוטרים, ע"פ דב"ר של חז"ל מסכת אבות פרק א משנה י

שמעיה ואבטליון קבלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתודע לרשות:

רמב"ם על משנה מסכת אבות פרק א משנה י

[י] רשות - השלטון. ואלו שלושת הציוויים יש בהם תיקון הדת והעולם, כי בהעדר מלאכה יצר מצבו ויגזול ויעשוק; ובבקשת השררה יבואו עליו נסיונות בעולם ורעות, כי יקנאו בו ויאיבוהו, ויפסיד דתו, כמו שאמרו: "כיון שנתמנה אדם מלמטה - נעשה רשע מלמעלה"; וכן ההיוודעות לשלטון, הבטחון ממנה בעולם הזה רחוק, והיא מפסידה הדת, כי לא ישגיח אלא במה שיקרבהו אליו. ואתה יודע סיפור דואג. זאת, והמלך אשר התקרב אליו משיח ה' ובחיר ה' ונביא.

שמא תגידו זה שכתב הרמב"ם "כיון שנתמנה אדם מלמטה - נעשה רשע מלמעלה" מה הקשר לשוטרים, על כך כבר הוסיף ואמר רבנו יעקב בעל הטורים, במדבר פרק א פסוק נ

הפקד. שנים במסורה. הפקד את הלוים. ואידך הפקד עליו רשע (תהלים קט ו). וזה הוא שאמרו אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה. וזהו הפקד את הלוים, שנעשו שוטרים, הפקד עליו רשע:
עדות אחד מיני אלף על האכזריות ורשעותם של השוטרים
עדות אחד מיני אלף על האכזריות ורשעותם של השוטרים

וביאר לנו רבי חיים הלברשטם מצאנז זיע"א, שו"ת דברי חיים, חושן משפט, חלק א סימן כה

ובעיני ראיתי גודל העושק הנעשה בעיר והכל לשם שמים וגם אם נמנה איזה נאמן מסתמא נוטה אחר הנגידים כידוע וגם אם לפעמים נושאים ונותנים שני אנשים או ג' משני הצדדים דרך שכמה יבואו לרצח אביונים ומי שיתמנה לעסק זה מקוים בו דברי בעל הטורים ז"ל [במדבר א' נ'] אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה:

אזי שבוודאי יהודי שבוחר ללכת למשטרה הנה זה בוודאי מעיד על רשעתו, ואכמ"ל

אלמוני פלוני שהוכרז עליו רשע מלמעלה בחזות חרדית
אלמוני פלוני שהוכרז עליו רשע מלמעלה בחזות חרדית

פוסטים קשורים

הצג הכול

תגובות


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page