top of page

אין לנו פחד ממגלי עריות אלא שנאה כלפיהם

למען אחי רועי! הנה חלק מהנדסת התודעה שמתרחשת מול עיניננו עולה הטענה שיש לכל אלו שמתנגדים למגלי העריות מדביקים להם את הכינוי 'הומופוב' דהיינו כביכול יש לנו פחד (פוביה) כלפיהם


אבל האמת היא שאין לנו פוביה מפני המוסר האנושי והמשתנה והמעוות הזה, אלא שיש לנו שנאה כלפיהם, והשנאה הזו נובעת מתוך כך שהם שונאים את השי"ת ומואסים בתורתו, שנאמר על ידי דוד המלך ע"ה (תהלים פרק קלט פסוק כא-כב)

הלוא־משנאיך ה' ׀ אשנא ובתקוממיך אתקוטט:
תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי:


דהנה אין לנו מה לחוש לכל סוטי המין האלו ולתעלומה שהם מנסים לנהל, ובפרט אלו מתוך הציונות הדתית שבאים באצטלא של 'אהבת ישראל' המזוייפת שיש להם, ובסיסמאות של 'ואהבת לרעך כמוך', כי כמו שמצינו שהכל אצלם מהשפה ולחוץ - כי חונכו לשנאת השי"ת ולתורתו.


ועוד ראוי להבא מדב"ק של רבי אליהו דוד רבינוביץ-תאומים 'האדר"ת' זיע"א, מתוך הספה"ק נפש דוד - צוואת האדר"ת, פיס' ה-ז, עמ' יט-כ (ה'תשמ"ב)

ה) אהבת התורה הקדושה ולומדיה ביחוד לגדולי התלמידי חכמים ויראי-אלקים, אמתית היא בלבי ונפשי, מאוד הנני צמא גם עוד היום לעמוד לשרת אחד הגאונים האמיתיים, צדיק גמור, פשוט לשמשו כעבד לאדוניו אך בעוונותי עוד לא זכיתי לזה - במקום שמכירים אותי הוא מן הנמנע, ובמקום אחר לא נזדמן לי עד היום למגינת לבי.
ביחוד גדלה אהבתי לגדולי הדור, צדיקי עולם גם את אשר לא ראיתים ממש, לשמם ולזכרם תאות נפשי, לא יתואר באומר ודברים, ואני עומד ומצפה לעת אשר ימלא ד' משאלות לבבי, עדיין לשרתם אם הרבה אם מעט.
ו) את הרשעים פושעי ישראל, החוטאים ומחטיאים, המלגלגים על דברי חז"ל, שנאתי תכלית שנאה אותם ואת כל אשר להם וההולכים בדרכיהם, לא אוכל להסתכל בפניהם ככל דבר נמאס משוקץ ומתועב, כן לא אוכל ראות פניהם במובן המלה.
אך את שאינם בני ברית, כל שאיננו שונא לישראל, אין לי עליו שום טינא בלב, וכאשר הזהירונו חז"ל על זה, ואין לי שום שנאה על שום איש, רק למי שנצטווינו מרבותינו לשנאותו (פסחים קי"ג, ב, תוס' ד"ה שראה, אבות דר' נתן סוף פרק ט"ז).
ז) מעודי לנגד עיני מאחז"ל הק' 'יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך', וגם המאמר 'היודע בחברו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד חייב לנהוג בו כבוד' ולכן אני נזהר הרבה בכבוד זולתי, יהיה מי שהוא ובפרט במי שיש לו יתרון עלי בדבר מה שהטילו רבותינו חובה לנהוג בו כבוד.
שונאי השם ותורתו ש"מתגאים" בסטיות שלהם
שונאי השם ותורתו ש"מתגאים" בסטיות שלהם

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page