top of page

אזהרה גדולה

למען אחי ורעי! הנני שמח להביא בפניכם כרוז מטעם העדה החרדית שפורסם בשנת ה'תש"י


ב"ה
אשרי האיש אשר לא הלך וכו'
אזהרה גדולה
מטעם מרן הגאב"ד והרבנים הגאונים הביד"צ שליט"א
לרגלי השערוריה שנהייתה שהחפשים הכריזו את יום השני בשבת פרשת אחו"ק (לסדר והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואה כל פשעיהם לכל חטאתם), חמשה באייר, ליום חגיגה, ליום הוללות וסכלות, רקודים טמאים ופריצות, תערובת אנשים ונשים בחורים ובתולות.
יום שבו חל על פי השו"ע (או"ח סימן תצ"ב) תענית שני קמא, יום קדוש להתקדש ולהתודות על סקבא דשתא רגלי (כמבואר בתוס' קדושין פ"א וכל שאר הראשונים כמלאכים הפוסקים, וכמקובל זה מאות בשנים).
לכן הננו הח"מ גוזרין בגזירת עירין פתגמא ומאמרי קידושין שאלתא (דניאל ד' פסחים ל"ג) שחלילה וחס בל יעיז שום איש ואשה נער וזקן לשנות חלילה מסדר תפילות היום בכל דבר, בסליחות ותענית (כי בטלו אפילו מגילת תענית) ולקרות ויחל במנחה, וח"ו מלשנות מדיני הספירה, באיסור תספורת וכו', שעל פי דיני התורה כמבואר בשו"ע, ושלא לעקור שום דין ומנהג ישראל מדור דור, וכל העוקר וכו'. ועוד יותר נורא ואיום שהמצב הדתי בישראל הוא ממש כמו שמתואר במגילת אסתר (והובא בטור ובשו"ע סימן תק"פ) שבעוה"ר נתקיים לעינינו", ועוד גזרו רבותינו שיהי' מתענין בכל שני וחמשי על חורבן הבית ועל התורה שנשרפת ועל חרפת חילול השם ע"כ.
ובזכות זה נזכה שלע"ל יהפכם השם לששון ולשמחה, כדכתיב "והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם", וכן יה"ר, אמן (כלשון הטור והשו"ע שם). ועל כן חובה על כל יראי ד' להתענות ולהצטער כנז', והחולים קצת יתענו לכל הפחות חצי יום, ויתפללו מנחה גדולה ויאמרו עננו.
וכן אנו אוסרים ומזהירים בכח תוה"ק הכתובה והמסורה, בכל לשון של אזהרה, שלא יהין שום איש ואשה בחור ובתולה, להשתתף חלילה ולהלוות בחילול השם שכזה, וכל יהודי מאמין בד' ובתורתו שישתתף חיו לראות בחינגא שלהם יזהר מעונש מחלל שם שמים בפרהסי'.
ועל כל אב ואם להשגיח ולהזהיר על בניהם ובנותיהם לבל ילכדו בריצת רגלים להרע, וכמו שכבר הודענו והזהרנו על זה לפני שנה. ושומר נפשו ירחק מהם וכיוצא בהם, והשומעים לדברינו ישכנו בטח ושאנן מפחד רע, ויזכו לראות בשמחת ירושלם ובנינה ובגאולה האמתית בב"א.
נאם זעליג ראובן בענגיס רב ואב"ד פעיה"ק ירושלם ת"ו
נאם פנחס עפשטיין ראב"ד
נאם ישראל יצחק הלוי רייזעמאן
נאם דוד הלוי יונגרייזComments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page