top of page

אודות הגאולה על פי ספר קול התור

למען אחי ורעי! הנה מצינו שישנם כאלו שהולכים אחרי הציונות באופן גאה, אבל ישנם גם כאלו שמנסים לטעון נגד החילוניות אבל בכל זאת ללכת עם הציונות


אצלם, מניסיוני הרב כאשר מנסים לדבר אתם, יש להם התעלמות מוחלטת מדברי חז"ל ראשונים ואחרונים


ועל מה הם בונים את תפיסת עולמם, רק הכל על איזה ספר בשם 'קול התור' שספק אם בכלל התחבר ע"י רבי הלל ריבלין [שגם ספק אם הי'] תלמידו של הגר"א, בנוסף לכל גם נכתב בצורה מעורפלת באיזו שפה קבלית שרק לכאורה בודדים יכולים לטעון שהם מבינים את זה.


והרי בגאולה כל סודות התורה אמורים להיות ברורים ורוח הנבואה חוזרת כדכתיב (ישעיהו פרק נב פסוק ח)

"קול צפיך נשאו קול יחדו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון".

ואם כן הרי שזוהי קשיא מאוד גדולה על תפיסת עולמם המשובשות, אבל שוב כמו שציינתי, הם עסוקים בלהתעלם מחז"ל ראשונים ואחרונים.


והרי גם הטענה הנ"ל שהבאתי מהנביא הרי היא לא תואמת להבנתם, אזי לכל הפחות היו גם לומדים מהספרים המובהקים של הגר"א, אבל גם זה לא, רק ספר שכתוב מעורפל וספק אם נכתב בכלל על ידו.


ועוד שהניסיון הורה לנו כבר שעד כמה שהם ינסו לטעון שהם נגד שלטון הערב-רב ועד כמה שהם נגד הציונות החילונית ועד כמה שהם בעד ישוב הארץ בטהרתו, בסופו של דבר ושוב פעם אציין שהניסיון הוכיח שבסופו של דבר הדרך שלהם גם כן תוביל לכך שיהיו משעובדים לשלטון הערב-רב.

וזה מעיד עד כמה ממש הסט"א אוחזת בהם, שאין להם את האפשרות לברר וללבן את הסוגיות שהם בעצמם מנסים לטעון שהם מתבססים עליהן.


ככל הנראה הסיבה לכך שהם נוהגים כך זה משום שהם מפחדים לאבד את אחיזתם, את השררה שלהם, השליטה שלהם על הציבור, הם מסרבים להודות בטעותם, כי אח"כ הם יודעים שלא יהי' להם את הכוח להתחיל מהתחלה, ושסך הכל כאחד הריקים בשוק.

השי"ת ירחם על נשמתם הטועה ויוצאים מאפלה לאורה, ובפרט וקודם כל את היהודים המסכנים שנמצאים תחת עולם.

 

רבי אליהו ב"ר שלמה זלמן קרמר 'הגאון מוילנא' זיע"א, מנחת אליהו, עמ' ט (מובא בפי' אבני אליהו בסידור אשי ישראל)

איש בער לא ידע, וקאי אדלעיל מינה טוב להודות לה' כו' כי שמחתני מה גדלו כו' אבל איש בער לא ידע והיינו מפני כי בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כו', ובפשע ארץ רבים שריה ואיש כל הישר בעיניו יעשה, ומזה יציצו כל פועלי און ולא ידעו ולא יביט שהיא לאבדם ולשמדם עדי עד, [רבינו משלי כ"ח ב']:
בפרח רשעים הפריחה בכתוב מורה על ממשלה וכאשר ישיגו הרשעים איזה ממשלה אז יציצו כל פועלי און אמנם ואתה מרום כו' כי הנה אויביך יאבדו יתפרדו כו' [רבינו בדבר אליהו על איוב]:
ויציצו כל פועלי און הם כת הרע של חטאים ואם יפלא מדוע המציא הממציא זה הכת ע"ז בא כמתרץ להשמדם עדי עד, ר"ל עיקר בריאת כת הרע והחטא ועון היא להשמדם ולתן שכר למאבידיה' וז"ש ותרם כראם קרני וגו' צדיק כתמר יפרח וגו' להוסיף שכרו [הגר"א ר"ח פ"ה מ' א']:


הגר"ח מוולוזי'ן זיע"א, ספר רוח חיים על אבות, פרק ה משנה א

וכל עיקר מציאת הרע לא תמצא רק כדי שיתבטל וליתן שכר למבטלין. וזהו שאמר דוד (תהלים צב, ח), בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי און וגו'. הוא הכח הרע של חטאים. ואם יפלא מדוע המציא הממציא זה הכח, על זה בא כמתרץ להשמדם עדי עד. רצה לומר עיקר בריאת כח הרע להחטא ועון היה להשמדם. וליתן שכר. וזה שאמר ותרם כראים קרני וגו'. צדיק כתמר יפרח וגו' להוסיף שכרו:

ומביאור זה נראה לי בסייעתא דשמיא שיש לדייק מהפס' שמופיע לפני כן

(ז) "אִֽישׁ־בַּ֭עַר לֹ֣א יֵדָ֑ע וּ֝כְסִ֗יל לֹא־יָבִ֥ין אֶת־זֹֽאת".

ש'איש בער' לא יוכל לדעת את הדבר הזה, וה'כסיל' לא יוכל להבין, את מה...

(ח) "בִּפְרֹ֤חַ רְשָׁעִ֨ים׀ כְּמ֥וֹ עֵ֗שֶׂב וַ֭יָּצִיצוּ כָּל־פֹּ֣עֲלֵי אָ֑וֶן לְהִשָּֽׁמְדָ֥ם עֲדֵי־עַֽד".

שכל מה שה'רשעים' בזמן הזה פורחים כמו 'עשבים' ואחריהם ג"כ מציצים ה'נגררים' אחריהם, כל זה על מנת 'להשמידם עדי-עד', דהיינו כל אלו שהולכים שפי עם הציונות בצורה זו או אחרת הם בחינת נבערים וכסילים


דהיינו שכל מה שמנסים לטעון לגבי הגאולה המזוייפת שלהם וכל טענתם שהתקיים כבר קיבוץ גלויות (למרות שמשיח בן דוד לא בא) וכבר נגאלנו (למרות שלא חזרו ישראל בתשובה) רק בגלל שישנה איזושהי מציאות של נוחות גשמית.


ואסמכתא לכך גם מצינו בדב"ק של חז"ל במדרש ויקרא רבה, פרשת תזריע (פרשה יט פסקה ה)

ר' פנחס אמר "חזקו ידים רפות" שרפיתם עצמכם במעשיכם הרעים "וברכים כושלות אמצו" שכשלתם במעשיכם הרעים (שם) "אמרו לנמהרי לב" ר' הושעיא רבה אמר למפגרי לבא שנאמר (נחום ב) "ימהרו חומתה" ריב"ל אמר כגון אלו שהן דוחקין את הקץ'.

כי נמהרי לב הכל אצלם הולך דרך הלב, ולא דרך השכל.Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page