top of page

אגרת קודש מאת רבי אברהם אריה ליב קלמנוביץ זיע״א

למען אחי ורעי! הנה ישנם רבים המנסים לזרות חול בעיניהם של ישראל ולטעון שח"ו ישנה איזו טובה בעניינה של הקמת מדינת ישראל אשר מכונה בפיהם של חז"ל 'מלכות של מינות' 'שלטון הערב-רב' 'מלכות הזולה' ועוד


הנני שמח להביא בפניכם 'אגרת קודש' מאת רבי אברהם אריה ליב ב"ר אשר קלמנוביץ זיע''א (ראש ישיבת מיר, נלב"ע ב' אדר ה'תשכ''ד)

ב"ה
ד' כי תשא את ראש בנ"י תח"ש לפ"ק[1]
שוכט"ס לה.. ידי"נ הרב הגאון הג' מוהרי"ץ שליט"א ר"מ דישיבת תורת אמת בלונדן
וש' רעיתו הרבנית הצדקנית תחי' וש' צאצאיהם היקרים יחיו, אחדש"ה בא"ר
מכתבו קבלתי, וכן המבריק שהבריק מר גודמאן שיחי' לרוזנהיים ראיתי, והתאספנו בביתי וגם בבית ר"י רוזנהיים נ"י/שי' יחד רק איזה מגדולי הרבנים, והמה הרב טייטלבוים מסאטמאר, הרב ר' משה ראזען, הרב הענקין, הרב ר' משה פיינשטיין ר"מ תפארת ירושלים דודו של ר' מיכל פיינשטיין, וגם הגר"א קטלר נ"י [אף כי הוא מן הפוסחים ומסתפקים .. בגדר הן ולאו ורפיא בידו], אבל כולנו מכירים ומבינים סכנת המדינה היהודית והצעת היו.אנ. המסכנת כל חיי היהודים, וביחוד כולם הודו והכירו כי הסכנה היותר גדולה המחלוקת מברטניא, אשר אסור ע"פ דין תוה"ק לצאת בחומה ואלו הג' שבועות כאמור השבעתי אתכם בנות ירושלים וכו' עיין בסוף מס' כתובות.
והנה דבר הציונים כבר נודע לנו, כי יציעו כזאת מעצמם, וגם שבעה פראפעסארן מיוניווערסיטעטן יצאו בהצעה כזאת, וכהיום כבר ידעו מה שדברו אתמול בישיבת הסעקיוריטי קאנסול, אבל עדיין עומדים התועים ומתעים במרדם, ועמהם כל בני הישוב יצאו ח"ו מדעתם ממש, ואינם רואים הסכנה וההשמדה. גם רבנים כביכול יצאו מדעתם ממש ונמשכים אחרי ההבל ויהבלו והסכנה מרחפת.
גם אנשי האגודה לבד רוזנהיים נמשכים אחרי ההבל של הבריונים הנוראים, רודפים אחר קיום האומה ר"ל. למשל היום בא הגר"ז סורצקין נ"י ודברתי עמו ע"י הטעלפון, וכמדומני כי גם הוא אינו מבין ומקיף את המצב המסוכן והנורא למאוד, ומי התיר אותו להפקיר חיי ישראל ולשפוך דמם חנם.
בקצרה לענ"ד מסכנים המה גם חיינו בארצות הגלות, ועד שיעמדו לאורים ותומים אסור לנו לצאת למלחמה, ולכן אכפול עוד הפעם כי נחוץ לגלות בחשאי לפני הממשלה הבריטית, כי גדולי התורה ויראי ד' באמת, כולם מתנגדים בכל לבבם ונפשם לכל דרכי הציונים ומלחמתם, ורצוננו רק לאַפשר הישוב בהשקט ושלוה ולהגדיל ההגירה בעד הפליטים. ועל כל האופנים חוב קדוש לבקש ולהתחנן בדמעות בכל יום ויום בלי הרף לפני ממשלת ברטניא להציל ולמנוע השפיכת דמים, אשר רק בידם הוא, והלואי שיהי' דומנין בריטי עד ביאת משיח צדקינו במהרה. ורק עוכרי ישראל החפצים לשלול הגלות בחזקה, והיא לא תצלח, וצריכים להסביר להם כי עַם שסוי ושדוד אחרי המלחמה האיומה הביאה מרירות בתוך חיי העם, ומתוך מרירות יצאו מדעתם כמאמרם אין אדם נתפס בשעת צערו, וצריכים לרַכֵך ולהשפיע עליהם שידעו כי מה שהיראים שותקים הוא מפני פחד הבריונים כאשר אמר ר' יוחנן בן זכאי לאספיונס במס' גיטין.
ודבר בקשתו להשיג וויזה בעדו הנני ממלא תומ"י, וכותב אני להקנסול אמירקני הזמנה ובקשה בעדו לששה חדשים לבוא בתור בתור נואֵם ומגיד שעור בישיבתינו הק'. אבל לעצם הענין יקשה למאוד לעת כזאת לעשות מה פה בשביל המצב הקשה בא"י, וכולם מעונינים להציל בני הישיבות שמה, ובפרט כי זה היום בא הרב סורצקין ועוד יבוא הרב חרל"פ והרב הערצוג ג"כ להצלת הישיבות שמה הגועים מרעב ר"ל וזהו האמת.
ודבר ענין הבאת התלמידים מאונגרן הי' אפשר להשפיע על הדזוינט בפריז ועל הבריטש פונד, ובזה יכול לעזור גם מר גודמן. באמת נחוץ לי למאוד לנסוע לחודש ימים לאשכנז ולמרוק. אבל לדאבון לבבי לא אוכל לעזוב את משמרתי פה אף לשבוע. רובץ אני תחת משא קשה ומוכרח למשוך ולשאת הלאה ולד' הישועה.
דבר אחד אוכל לשמחו, כי ב"ה הצלחתי באופן נפלא במרוקו, וכבר יסדנו שמה עשרים ישיבות קטנות, ושש מאות תלמידים לומדים בהתמדה רבה למאוד, וזה עתה נעשה בחינה חדשה וידעו היטב ט"ו דפים גמרא עם תוס' בע"פ, וכבר מוכנים ט"ו מהם לבוא לישיבתינו הנה. גם בתלמוד תורה וחדרים נתוספו כמה אלפים תלמידים מצוינים, וזה עתה הנני עסוק להדפיס החומשים ונביאים רבע מליון כרכים. ובזה השקעתי כבר עבודה רבה, וגם ביסוד הישיבות והחדרים. וב"ה העבודה מצלחת שמה למעלה ראש. ועלי ליסע עוד הפעם עתה לרומם המצב הרוחני. ולדאבוני לא אוכל לעזוב משמרתי.
הר"מ שליט"א מירושלים הבריק והודיע כי מוכרח לבוא לפה מפני המצוקה שנ.. מעול החובות. וכנראה עדיין איננו מודה בטעותו, רק בא להכביד המצב הנוכחי עלינו ולהשתדל רק בעד הבנין בא"י. אבקשו נא בטובו להוכיח את הר".. ראזען אשר נמצא תח"י אלף לירות מהאשה גולדשטיין לטובת בנין ישיבתינו בירושלים, והר"מ שליט"א טובע ממש ביַם של חובות אשר פשוט חייו בסכנה, והוא לא שלח עדיין אליו את הכסף כי עדיין לא נתקבלו. אולי שלח ונמצאים בדרך. בטובו נא לזרזו דבר זה.
ובאמת נחוץ הי' לעשות תעמולה מיוחדה גדולה למען הבנין בא"י בלונדן. פה נמצא הרחד"פ שליט"א ואפשר כי יסע דרך לונדן לסדר תעמולה ויסע אתו אחד מהמצוינים בעבודה, ויהי' נחוץ לקרוא אסיפה מכל תלמידי הישיבה בלונדן. ולע"ע או"ש וברכה .. ומשתתף אני למאוד בצערו ממצב הקשה בישיה"ק. אבל לדאבוני הנני עיף ויגע מרב עבודה עמל ותלאה.
[אמור?] שלו' וברכה מרובה לידידינו תמים דעים מר גודמן שיחי' לאורך ימים טובים, תחזקנה ידיו בעבודת הקודש, ואל יסיח דעתו מהצלת ישראל אף רגע א'.
ובזכות זה נזכה לראות מהרה בשוב ד' שבות עמו, וירום קרן משיחו, כנפשו וכנפש אוה"נ, המצפה לרחמי שמים.
אברהם קאלמאנאוויטץ

________________________________

[1] ד' לפר' כית תשא תח״ש - דהיינו ט״ו באדר א' תש״ח (פורים דשושן קטן).


פוסטים קשורים

הצג הכול

My Journey with Authentic Chassidic Teachings

As a professional navigating the complexities of a fast-paced world, finding moments of spiritual connection can often feel like a distant dream. This is a sentiment that resonates deeply with many in

Comentários


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page