תחנת רדיו

תחנת רדיו אינטרנטית

100,000.00 ₪מחיר
  • לצערנו הרב אין תחנת רדיו שמפיצה את האמונה הפשוטה והתמימה, ולכן אנו שואפים להקים תחנת רדיו שבה יוכלו אנשים לשמוע את דבר ה' האמיתי

  • כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, רבי חיים אלעזר שפירא זיע"א, תיקון עולם, מכתב סי' פ"ה אות ז' (וע"ע שו"ת מנח"א ח"ה סי' ל"ו)

     

     וכאשר פתרו לנו רבותינו זי"ע באם ילכו קודם הזמן ביאג"צ לאה"קלעבודת האדמה כנ"ל אז יהי' חרון אף ר"ל וגלות וצרות צרורות, כאשר כן הי' בעוה"ר - באה"ק שם. וגם אני שלחתי אליו רבנים גדולים ובע"ב חשובים. והי' אז אנטראג מאתי אשר עשה רושם גדול גם אצל הכופרים הציונים שהיו שם בעת חימום השחיטה והריגות בנ"ל ר"ל באה"ק שיסעו מחשובים הגדולים לוויען וגם לפראג להבאטשאפט של אנגלי' לעשות על אתר באמצעות ממשלת לונדון ע"י הראדיא קץ (מרצונם) מההריגות בירושלים ואה"ק (בשטאטאריום) ע"י שנניח מאחב"י הציונים ומזרחים ואגודיים זכות הבעל פעור לגמרי [שהוא בלא"ה דברים בטלים ומבוטלים] וגם בעת צרה כזאת אמר הה"צ מגור (בענותנונתו) שהאגודיים יש להם רק מעט שמה, ועניתיו אעפי"כ דוד מלכנו אמר חלקי ה' אמרה נפשי ונניח חלקנו מצד היראים וחרדים ויראו הכל כי החסרון וההריגות רק על ידי עקשנות ונגיעת הכופרים הגאים ציונים ומזרחים, וכ"ז לא הועיל והוא עשה שלו בהכנסיה אז בוויען מיד בשבוע שאח"ז, ועי"ז שזמר החזן מלא רחמים לנשמת ההרוגים (על ידיהם) בזה יצאו י"ח ועשו נחת רוח וחסד של אמת להחיים והמתים, ודי בזה.