לכבוד יומא דהילולת רבי יצחק יעקב רבינוביץ זיע״א


אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי יצחק יעקב רבינוביץ זיע״א, הנני שמח להביא עלה ​​לתרופה מדב"ק נגד הכפירה הציונית שהתפרסה הירחון הפלס


'אגרת קודש' מאת רבי יצחק יעקב ראבינאוויטש 'ר' איצעלע פאניעוויזער' זיע"א (מתוך 'הפלס', ה'תרס"ה, מכתב יב, דף קמ)

בעזרת השם יום ה' פ' בראשית תרס"ה פאניוועז,

הנני לבאר בזה תולדות יסוד המזרחי. - איזה רבנים ממדינתנו שבראשית התנועה לקחו חלק בה, בהוכחם לדעת, את השחתת החברה כי כל כונתם אך להדיח את לב ישראל, ומבלי היה להם היכולת להודות על האמת ולפרוש מהם רצו לטהר את השרץ ביסדם להם בתוך הציונות את המזרחי,


אבל דרכם לא יתכן אחרי כי נתונים המה תחת ראשי ומנהלי החברה שהם עוכרי ישראל הם מתפארים כי באו להחיות את ישראל והם בעצמם נושאים להם נשים נכריות, ויפה המשיל עליהם אחד לאשה זקנה אחת שלעת זקנתה היתה בבית בניה שאכלו טריפות והזקנה הניחה בשר כשר בקדירה עם חוט קשור לסימן, ולזאת כל איש הירא וחרד לדבר ה' אל יתחבר אליהם כי 'התחיה' שהם אומרים להביא בקרב ישראל היא מות לכל הקדוש אלינו ובמדינתנו מעט מאד המחזיקים בה כי רק החפשים בדעות, המה חבריה ואיזה רבנים קטנים שרוצים בזה לעשות להם שם בין המשכילים לאיזה מטרות שונות, וה' הטוב ישמור את כלל ישראל ממטיבים כאלה וירים קרן ישראל מעלה מעלה,


והנני מוקירו ומכבדו כערכו הרם,

יצחק יעקב בהרש"ל ראבינאוויטץ