לכבוד יומא דהילולת רבי יוסף ן׳ אדהאן זיע״א

לכבוד הילולת רבי יוסף ן' אדהאן זיע"א, שלא ידוע לי יום עלייתו לגנז"מ אבל ראוי שנעשה צל"ח לפחות, ואם למישהו ידוע יום גניזתו אשמח לדעת מתי


בעל המחבר הספה"ק שופריה דיוסף, מדייני טיטואן יע"א


רבי יוסף בן אדהאן זיע"א, שופריה דיוסף, יוה"כ, ד"ה ונחזור, עמ' פג-פד

שיהיו בני אדם מתחסדים זה עם זה ויעשו חסד. זה לזה וזש״ה אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ. דהיינו מי שאוהב לעשות צדקה וגם לעשות משפט על דרך ויהי דוד עושה משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזה זה האדם חסד ה' מלאה הארץ שעל ידו מתמלא כל העולם חסד. גם ירצה מ״ש כי חפץ חסד הוא על דרך אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ ואמרו ז"ל היום אם בקולו תשמעו ואין השם שלם עד שימחה שמו של עמלק ותיבת הו״א נחסר מה' ומכס'א ועל ידי ענוה מתקנים אותיות ו"ה שבמלת ענו"ה והאל״ף על ידי האחדות וז״א לשארית נחלתו שעושים עצמן כשיריים בענוה וכו' לא החזיק הקב"ה לעד אפו באורך הגלות כי חפץ חסד הו״א דיקא וכשיתוקנו ישוב ירחמנו וגו':