מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

שורש טעותם של הציונות/הדתית

November 17, 2019

1/10
Please reload

אחי ורעי! ידי"נ לכבוד יומא דהילולת רבי משה יהושע יהודה ליב דיסקין 'השרף מבריסק' זיע״א (נלב"ע ביום כ"ט...

אחי ורעי, דע לך שמדי פעם צצו להם כמה בעלי דעות משובשות לגבי הטענה של התחברות לערכים לאומיים (ציונים)...

לכבוד ל"ג בעומר, לכבוד רשב"י, ושאר חכמי ישראל, ולכבוד בית ישראל

  

אחי ורעי, דע לך מה שכבר ציינתי...

איתא במסכת ברכות, דף י ע"א

הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא הוה קא בעי רבי מ...

בעלי הדעות המשובשות הלובשים באצטלא של ת"ח, אבל 'אין תוכם כברם' (ואפילו בכ"ף הדמיון אין ה'תוך' דומה ל'...

למען אחי ורעי! איתא בחומש בראשית, פרק כה פסוק כג

ויאמר ה' לה שני גיים [גוים] בבטנך ושני לאמים ממעיך יפ...

נפתח במשנה בבא מציעא, פרק ו משנה ב

השוכר את האמנין וחזרו בהן, ידן על התחתונה.

אם בעל הבית חוזר בו, ידו...