מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לדמותו של הראי״ה קוק לאור הנצרות

April 1, 2020

1/10
Please reload

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי נחמן מברסלב ׳מוהר״ן׳ זיע״א הנני שמח להביא עלה לתרופה מליקוטי מוהר"ן,...

אחי ורעי! עלינו להתחזק בעבודת הבורא ברוך וברוך שמו, ואחת הדרכים להצליח בעבודתו ית' היא ע"י שמיעת ניגו...

אחי ורעי! דע לך שבתקופתנו המכונה בפי חז"ל 'עקבתא דמשיחא' היא 'מלכות דסטרא אחרא' מכיוון ש'מלכות המינות...

אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות יעדיפו יותר לשים עיקר לימודם בספה"ק שמדברים בענייני אמונה מבלי ל...

אחי ורעי, דע לך שלכל מצוה כידוע ישנה טעם או טעמים לגביה אזי מה הטעם ש"איסור שלוש השבועות" ש...

למען אחי ורעי! הנה איתא בקדושת כתר שאנו נוהגים לומר בשבתות ויו"ט

הוא אלקינו הוא אבינו. הוא מלכנו הוא מ...

רבים מבעלי הדעות המשובשות, ונוהגים לבסס דעותיהם לפי הבנתם המשובשת בדברי ראשונים ואחרונים, ומנסים להמצ...

בעלי הדעות המשובשות הלובשים באצטלא של ת"ח, אבל 'אין תוכם כברם' (ואפילו בכ"ף הדמיון אין ה'תוך' דומה ל'...