מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לכבוד יומא דהילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע״א

May 12, 2020

1/10
Please reload

אחי ורעי! לכבוד יום מילתי שחל היום, הנני שמח להביא לטובת הכלל תפילה שנועדה ליום נפלא זה מאת רבי יוסף...

אחי ורעי! דע לך שהנה מצינו שבעלי הדעות המשובשות, שמרבים לכתוב על ה'אהבת ישראל' שיש להם לפורקי עול תור...

למען אחי ורעי! הנה איתא בקדושת כתר שאנו נוהגים לומר בשבתות ויו"ט

הוא אלקינו הוא אבינו. הוא מלכנו הוא מ...

במאמרנו הקודם לחנוכה ובכלל נגד בעלי הדעות המשובשות באשר הם, אבל ראוי לתת מקום ברור ומקיף לדב"ק של רבו...

איתא במסכת ברכות, דף י ע"א

הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא הוה קא בעי רבי מ...

אחי ורעי! דע לך שנוהגים בעלי הדעות המשובשות להפך דברי אלקים חיים למדרשי טעות ואליל בשביל תפיסת עולמם...

Please reload

ארכיון מאמרים ודא"חים
Please reload

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

  &nb