מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לכבוד יומא דהילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע״א

May 12, 2020

1/10
Please reload

אחי ורעי! לכבוד לכבוד יומא דהילולת כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, רבי חיים אלעזר שפירא זיע״א, אביא כ...

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי שמעון בר יוחאי ע"ה, הנה עלים לתרופה מדב"ק זוה"ק...

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי יעקב יוסף מפולנאה זיע"א, בעל המחבר הספה"ק תולדות יעקב יוסף, צפנת פענ...

אחי ורעי! הנה בדור האחרון הזה טענו להם בעלי הדעות המשובשות שניסים יכולים להתרחש ג"כ במצב של השחת...

אחי ורעי! ידי"נ לכבוד יומא דהילולת רבי משה יהושע יהודה ליב דיסקין 'השרף מבריסק' זיע״א (נלב"ע ביום כ"ט...

אחי ורעי! דע לך שנוהגים בעלי הדעות המשובשות להשכיח את העיקר מכל דיון שלא יהי', ויש לצורך כך מסיחי דעת...