מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לדמותו של הראי״ה קוק לאור הנצרות

April 1, 2020

1/10
Please reload

אחי ורעי! הנה בימינו אנו מנסים כל מיני רשעי אוה"ע וכן מזרע הערב-רב להחטיא את ישראל בכל מיני פגמי הברי...

אחי ורעי! לא פעם צריך להיות נדהם מגודל העיוורון והשקר של רבני המזרחי והקוקויסטים למיניהם שבכך שאוחזים...

אחי ורעי! הנה איתא ביד החזקה לרבינו משה ב"ר מימון 'הרמב"ם' זיע"א, ספר זמנים, הלכות סוכה ולולב, פ"ז הל...

למען אחי ורעי! ידוע ששורש החטא המרגלים הוא מהערב-רב, שהולכים אחר שרירות לבם, כדאיתא בדברי קדשו של המה...

למען אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות מרשים לעצמם להגיד כדרכם בטומאה דברי כפירה בתורת משה רבינו ע...

אחי ורעי! דע לך שכעת בתקופת עקבתא דמשיחא ולמדנו חז"ל שנאבק שרו של עשו עם יעקב אבינו ע"ה, ראה שהדרך הי...

אחי ורעי! הנה זכינו להגיע להתחיל את חומש שמות ופרשת שמות

והנה בפרשת השבוע יש לשאול מדוע לאחר שהשי"ת מי...

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה רק לפני מספר ימים חגגנו את נס חנוכה שהספיק השמן לשמונה ימים, ואיך הצלחנו ל...