מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לכבוד יומא דהילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע״א

May 12, 2020

1/10
Please reload

למען אחי ורעי! הנה עד כמה מגוכחים הם המסרחיסטנים עד כדי כך שאם יגידו עליהם שהם 'רפורמים' או 'עובדי עב...

מידי פעם על במת ההיסטוריה אנו נתקלים בכל מיני תנועות מהפכניות למיניהם: הנציונליזם (לאומיות), הקומוניז...

אחי ורעי, דע לך שמדי פעם צצו להם כמה בעלי דעות משובשות לגבי הטענה של התחברות לערכים לאומיים (ציונים)...

הנה דבר מעניין יצא לנו השנה שהשבוע בו יקראו פרשת אחרי מות-קדושים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, יהיו כאלו...

אצל בעלי הדעות המשובשות - ובפרט אצל המזרחי, מכיוון שלא כל כך הצליחו להציג את עצמם כ"כ מקיימים כראוי ת...

למען אחי ורעי! איתא בחומש בראשית, פרק כה פסוק כג

ויאמר ה' לה שני גיים [גוים] בבטנך ושני לאמים ממעיך יפ...

במאמר 'לוכסן או מקף' דנו במחלוקת שקיימת בין קוק לריינס ובכל מקרה ב' השיטות הללו הינם טעות חמורה בעיקר...

Please reload