מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לכבוד יומא דהילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע״א

May 12, 2020

1/10
Please reload

למען אחי ורעי! הנה הגיעה השעה שכבר אי אפשר להכחיש את האמת, והיא כי אנחנו תחת שלטון שכופר בתורה ובמצות...

למען אחי ורעי! דע לך ששמירת אות ברית קודש, בריתו של אברהם אבינו ע"ה היא יסוד מאוד חשוב בתורתינו הק',...

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה מצינו שבעלי הדעות המשובשות תמיד מתרברבים בכך שבשביל להגאל הננו צריכים לפעו...

אחי ורעי! הנה מקצת עלה לתרופה דרשה לכבוד עשרת ימי תשובה, שהנני מקווה שנוכל ללמוד ממנה הרבה הכיצד אנו...

אחי ורעי! דע לך שישנה טרמינולוגיה שונה בין הציונות הדתית לבין החרדית, והנה דוגמא מאוד מעניינת מדברי-ק...

אחי ורעי! דע לך שאותו שקשה לכנותו כמישהו בעל שכל והבנה כלשהי חוץ מלראות אותו כמו מישהו וכו', וד"ל.

דהי...