מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

התבוללויות בהכשר הרב הצנחן גורן

June 11, 2020

1/10
Please reload

למען אחי ורעי! לכבוד הוד שבהוד הילולת הרשב"י קדישא זיע"א, להלן דב"ק של חז"ל שעל פ...

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה מצינו שבעלי הדעות המשובשות תמיד מתרברבים בכך שבשביל להגאל הננו צריכים לפעו...

אחי ורעי! הרבה נאמר על חורבנות בית המקדש והנה ראוי לנו גם ללמוד מדב"ק של המהרש"א זיע"א, ראש השנה דף י...

למען אחי ורעי! ידוע ששורש החטא המרגלים הוא מהערב-רב, שהולכים אחר שרירות לבם, כדאיתא בדברי קדשו של המה...

אחי ורעי! לכל אלו שנתקלו באוןגליון המכונה 'קדושת ציון' אבל השם שראוי לו יותר הוא 'טומאת ציון', מכיוון...

למען אחי ורעי! ביקשו ממני שאבאר את המציאות ע"פ דעת תורתינו הק', שנעשה לאחר חילול השם הגדול לפסטיבל המ...