מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לימודי ביקורת המקרא אצל קוק וכת דיליה (ב)

February 12, 2020

1/10
Please reload

למען אחי ורעי! הנה מצינו אחת מהדרכים בהן מחנכים בעלי הדעות המשובשות היא ע"י שימוש בסיסמאות, כגון...

אחי ורעי! הנני מאמר מאלף בענין ביאור סימן שכט בשולחן ערוך

כ"ק האדמו"ר מבישטינא, רבי איתמר ב"ר ישכר בער...

אחי ורעי! לא פעם מצינו את רוח הקודש שהתנוצצה אצל גדולי ישראל, והנה אצל רבינו חיים הכהן ע"ה (תוספות כת...

ישנם מבעלי הדעות המשובשות שניסו לטעון שמדינת ישראל היא 'גאולת ישראל'... בתחילה קראו לזה 'אתחלתא דגאול...

להלן עלה לתרופה מהשו"ת אביעד שר-שלום

שאלה:

שלום רב, אכן הארתם את עיניי בהרבה מובנים, אבל יש לי שאלה שמא...

לכבוד הילולת החכם רבי ישראל אביחצירא 'הבבא סאלי' זיע"א

איתא בספה"ק 'בבא סאלי' (חובר ע"י נכדו הרב תורג'...

ברוך אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו

הנה קבלנו קבלה אמיתית מהאדמו"ר הקוה"ט מסאטמר, רבי יואל...

ופ"א אמר מרן הקדוש מצאנז בעל דברי חיים זלה"ה בשלחנו הטהור, שהביהמ"ק של מעלה נגמר אלא ש...

Please reload

ארכיון מאמרים ודא"חים
Please reload