מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

מאמרים ודא"חים מובחרים

לכבוד יומא דהילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע״א

May 12, 2020

1/10
Please reload

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת כ״ק האדמו״ר מקאמרנא, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין זיע״א, הנה כ...

אחי ורעי! קול המולה אנו שומעים במחנה שאנחנו צריכים 'אהבת חינם' כלפי פורקי עול תורה ומצות, ואנ...

אחי ורעי! הרבה נאמר על חורבנות בית המקדש והנה ראוי לנו גם ללמוד מדב"ק של המהרש"א זיע"א, ראש השנה דף י...

אחי ורעי! דע לך שבימינו אנו נוהגים בעלי הדעות המשובשות לבוא ולטעון שיש לנו להנות ממנעמי השלטון, וכל ז...

אחי ורעי! 

כתיב בפרשתנו (בראשית כד, סב)

"ויצא יצחק לשוח בשדה"

וכן איתא במדרש תנחומא, פרשת וירא, פרק א...

אחי ורעי! דע לך שקבלנו במסורת שבית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל מן השמים

ואחד הטעמים לפי הנראה במוחש...