מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

מסוגלים מאד לתקנת השבין

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה אנחנו בימים קדושים ונוראים הנקראים 'שובבים ת"ת' הידועים בסגולתם המיוחדת ואציין עלה לתרופה לכבודם רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא[1] זיע"א, יסוד ושורש העבודה שער י"ב 'המפקד' פ"ב (ויעויי"ש בפנים מש"כ הנהגות לימים אלה) הימים האלו נזכרים בכמה ספרים, וביחוד בכתבי האר"י ז"ל, שימי שובבי"ם המה מסוגלים מאד לתקנת השבין מעוון המר של הוז"ל רח"ל השי"ת יזכנו לתקן את חטאות נעורינו בב"א, וע"י נזכה לביאת משיח צדקנו בב"א _____________________ [1] תצ"ט – י"ח באד"ב תקנ"ד

כמו עשרת ימי תשובה ממש

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה אנחנו בימים קדושים ונוראים הנקראים 'שובבים ת"ת' הידועים בסגולתם המיוחדת ואציין כמה עלים לתרופה לכבודם כ"ק האדמו"ר רבי רבי ישראל פרידמן מרוז'ין זיע"א, עטרת ישראל הנה לאשר בשבת זו מתחילין ימי שובבים לשוב בתשובה שלימה על חטאת נעורים רח"ל, והם ימי תשובה כמו עשרת ימי תשובה ממש, שעל ידי התשובה מתקנים כל הפגמים עד שמתבטל הקטיגור שהשי"ת יעזרנו למען כבוד שמו המחולל בין הגוים והמתערב-רבים למיניהם להאיר מחשכי הגלות ע"י תשובה ומעשים טובים

לא להניח אף יום או לילה אחד מלשוב בתשובה

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה אנחנו בפתחם של ימים קדושים ונוראים הנקראים 'שובבים ת"ת' הידועים בסגולתם המיוחדת ואציין עלה לתרופה לכבודם כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, רבי אברהם יצחק קאהן[1] זיע"א (מובא מתוך גליון 'דברות קודש' דחסידי תו"א, שמות תשס"ז) והנה עכשיו הגיעו ימי השובבי"ם המסוגלים לתיקון זה החטא כמו שאמרנו לעיל, וכידוע כי ככל שהימים יותר קדושים, הבעל דבר מתגבר יותר ויותר, כמו בעשרת ימי תשובה יש התגברות היצר יותר מכל השנה, מפני שאפשר אז ביותר לשוב בתשובה. על כן בימים אלו ימי שובבי"ם, צריכים להתחזק ביתר שאת ולהתקדש בקדושה ולתקן מה שפגם עד עכשיו, ולא להניח אף יום או לילה אחד מלשוב בתשובה שנזכה בזכות ימי השובבים לתקן את אשר פגמנו, למען שמו באהבה, להתגבר על כל המניעות, ושנזכה להפוך את ה'מניעות' ל'

שובבי״ם הם כמו עשרת ימי תשובה

​​לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה אנחנו בפתחם של ימים קדושים ונוראים הנקראים 'שובבים ת"ת' הידועים בסגולתם המיוחדת ואציין כמה עלה לתר

לברר הניצוצין קדישין של אדם הראשון

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה אנחנו בפתחם של ימים קדושים ונוראים הנקראים 'שובבים ת"ת' הידועים בסגולתם המיוחדת ואציין עלה לתרופה לכבודם דרשה לפר' ויחי מאת רבי אהרון ראטה זיע"א (מובא מתוך הספה"ק פרח מטה אהרון, עמ' קי"ז ...ויש לפרש הכונה לימי השובבי"ם הבעל"ט, דאיתא בכתבי האריז"ל שאלו הימים מסוגלים לתקן פגם מדת יסוד, כי קריאת פרשיות אלו מעוררים הזמן שהיו ישראל משועבדים במצרים, והכל היה בשביל לברר הניצוצין קדישין של אדם הראשון וכידוע כל זה. כי צריכין מאד להתחזק ולהתאמץ לעשות תשובה בימים הקדושים האלו, ואילו היינו יודעים כמה עולמות וענינים גבוהים מהרסים ומחריבים בזה העון המר, היו ממש מתגוללים ללחוך בעפר, והחיצונים שברא ע"י פגם זה לאלפים ורבבות, הם הם העומדים למולו בעת בא יבוא לעסוק גוברים עליו מאד למע

תיקון על ידי מחשבות והרהורים טובים

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה התחלנו את הימים הקדושים והנוראים הנקראים 'שובבים ת"ת' הידועים בסגולתם המיוחדת, ולכבודם אציין כמה עלים לתרופה מכ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, דברי יואל, פ' ויחי, דף תקסב ועל כן בפרשיות אלו של ימי השובבי"ם שבהם קורין בתורה ענין גלות מצרים וגאולתן של ישראל, ושורש הענין הוא בירור הניצוצות הקדושים וקיבוץ נידחים שתיקנו בני ישראל במצרים שזהו טעם הגלות והגאולה, ע"כ הקריאה מעורר הזמן, והימים האלה מסוגלים יותר לתיקון מדת היסוד, לתקן כל אחד ואחד פגמי נפשו אשר חטא בחטא הידוע ר"ל, ולהתקרב אל אבינו שבשמים ע"י תשובה שלימה ואמיתית. כי כל זמן שהאדם מלוכלך רחמנא לצלן בפגם חטא זה אי אפשר להתקרב לקדושתו ית', כי רושם החטא עושה

בני עקיבא בני עקיבא עבודה זרה...

למען אחי ורעי! הנה עד כמה מגוכחים הם המסרחיסטנים עד כדי כך שאם יגידו עליהם שהם 'רפורמים' או 'עובדי עבודה זרה הציונית' הם ישר יתקפו ויטענו מה פתאום... שהם הכי הכי ואפילו ישתמשו בביטוי הנוצרי עליהם ויאמרו שהם 'מלח הארץ'... והנה יש שיר כזה 'בני עקיבא, בני עקיבא עבודה זרה כל חניך, כל מדריך ישלו חברה'... והנה עכשיו הם באמת החליטו לממש את השיר ולהראות קבל עם ועדה שהם באמת אפילו חוגגים חג נוצרי פאגני-סלבי 'נובי גוד' עם כל הסממנים של עץ אשוח ובגדי סנטה קלאוס, והתירוץ שלהם הי' שהם עשו יבוא של הגירסא הרוסית של יום אידם כריסמיס, רח"ל. ועל זה כבר חזה אחרית מראשית רבי אלחנן בונים ב"ר נפתלי בינוש װאַסערמאַן הי"ד זיע"א, עקבתא דמשיחא, הרעיון הלאומי, פיס' לה, עמוד 48 ...נמצא כי הרעיון הלאומי כמות שהוא, אינו

לברור הטוב מהקליפות

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה אנחנו בימים קדושים ונוראים הנקראים 'שובבים ת"ת' הידועים בסגולתם המיוחדת ואציין עלה לתרופה לכבודם רבי אברהם יהושע השל מאפטא[1] זיע"א, אוהב ישראל עה"ת, פר' ויחי ועל פגם הברית תקנו קדמונינו ז"ל להתענות ולעשות תשובה בימי פרשיות של שובבי"ם כידוע מספה"ק, והנה הגם שנתמעטו כעת כח הדורות בעוה"ר ואינם יכולים לעשות סיגופים ותעניות כראוי, עם כל זה מי שנוגע יראת ה' בלבבו צריך להתאמץ בכל יכולתו ולעשות תשובה על זה החטא כי גדול הוא מנשוא. ובפרט בימי פרשיות של שובבי"ם המסוגלים לכך. ומהראוי לומר ברכת תקע בשופר גדול בכוונות הראויים כמבואר בסידור האריז"ל, גם היהי רצון הכתוב שם קודם חתימת הברכה. והכל ביראת ה' וברעותא דליבא. ועיקר התשובה הוא ע"י תורה ותפילה וצדקה, כאו"א כפי יכולתו, ובפר

שובו בנים שובבים

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה אנחנו בפתחם של ימים קדושים ונוראים הנקראים 'שובבים ת"ת' הידועים בסגולתם המיוחדת ואציין עלה לתרופה לכ