מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

ה׳גאוה יהודית׳ לעומת ה׳גאוה ישראלית׳

אחי ורעי! דע לך שבתקופה זאת של עקבתא דמשיחא ישנו בלבול רב בענייני יהדות, שהגורם לכך הוא ה'ישראליות' דהיינו שכל מה שיקר וידוע בענינו בתחום התורה והיהדות 'נחטף' ע"י ה'ישראליות' ועובר מכבסת מילים והנה דוגמא לכך היא ההבנה 'גאוה יהודית' (או ליתר דיוק נחת רוח יהודי) שיהודי ממשיך את אורח חייו היהודי בקיום תורה ומצות בתמימות ובפשיטות לעומת זאת קיים מושג חדש שנקרא 'גאוה ישראלית' שהמילה הנרדפת אליה ע"פ היהדות היא 'חילול השם' דהיינו שבמקום שיהי' לנו נחת רוח בהמשך המסורת והקבלה של היהדות מצאו לעצמם להתגאות בדברים שהם בגדר של חילול השי"ת והנה איתא במס' אבות, פרק ד' משנה ד' רבי יוחנן בן ברוקא אומר, כל המחלל שם שמים בסתר, נפרעין ממנו בגלוי. אחד שוגג ואחד מזיד בחלול השם. ועד כמה עלינו להצטער על כך שישנם הרב

היכן מרומז ׳יום העצמאות׳ בתורה

אחי ורעי! לכבוד פרשת השבוע אמור, מצוי רמז לגבי יום אידם שנדחה משנה לשנה, שגילה לנו כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א ידוע המעשה ממרן מסאטמאר זיע"א שפעם נכנס אליו איזה מזרחי'סט, ותיכף שאל לו רבינו זצוק"ל "היכן מרומז 'יום עצמאות' בתורה?", ולא ידע להשיב, מיד ענה לו רבינו ז"ל: "בפרשת אמור כתיב כל מועדי ישראל ובסוף הפרשה מביא "ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל", ויצא בן אשה ישראלית - קרא לעצמו "ישראל", אבל אינו שייך לישראל להיות בתוך המחנה, כי הוא בן איש מצרי, ומה גם כשחירף וגידף, רצה להכניס עצמו וחירופיו בתוך מועדי ישראל ולעשות חינגא מגידוף פיו ובשם ישראל ר"ל, ולזה פרסמו הכתוב כי בן איש מצרי הוא ואין לו שום שייכות לבני ישראל". ובאתי בזה להראות בעט סופר איך מרומזים דברי

הלל אומר אל תפרוש מן הצבור, אבל לא ל׳רגשות אשמה׳

אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות מכיוון שאין להם על מה לסמוך לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבע"פ ע"פ השכל לכן הם מנסים להפעיל רק את הרגשות, בלי שכל, דהיינו לגרום לכל מי ששומע להם למשוך אותם ע"י גרימת 'רגשות אשמה' דוגמא לכך מצינו בכך שהם נוהגים להביא את המשנה במסכת אבות "הלל אומר: אל תפרוש מן הצבור" דהיינו שלפי הפרשנות הקראית בחז"ל שלהם המשמעות היא שהחרדים פורשים מן הצבור בעוד הם מתחברים לצבור באופן גורף, ללא כחל וסרק אבל מכיוון שבעלי הדעות המשובשות ידועים כעמי ארצות וכן ככאלו שמשקרים בתורה, לכן ראוי להבין כדקא יאות דב"ק של חז"ל, ולא בצורה ה'קראית' כפי שהם נוהגים לשבש מוסרות וקבלת ראשונים ואחרונים רבינו יונה זיע"א, מסכת אבות, שם אל תפרוש מן הציבור" (אבות פ"ב משנה ד'): "בשעה שהצבור עוסקין בתורה

מי קידם את השואה בזרועות פתוחות

אחי ורעי! בצער וביגון רב הנני צריך להביא ציטוטים של אותו רשע, שהשתמש באנטישמיות בשביל זרז להשגת מטרותיו הלאומיות ...תכונות שליליות שבגללן לא סובלים אותם... ...יש לאנטישמיות אספקטים חיוביים... (והיא) תחנך את היהודים... ...יש לטבול ילדים יהודים לנצרות קודם שהם אחראים למעשיהם, קודם שיוכלו לפעול בעד או נגד, וקודם שהמרת הדת תוכל להתפרש כחולשה מצדם. מוכרחים להיעלם בהמון! ...הרבה ביהודי יש לסלוח, שכן, סוף כל סוף, הוא חי תמיד בשטח אויב... עמוס אילון, הרצל, עמ' 133–135 (הוצאת עם עובד, תשל"ו) ולצורך הדגשת עניין זה אביא קישור למאמרו של ד"ר רבינוביץ מקאנדא זצ"ל, שמתאר ביתר שאת וביתר עוז הכיצד נהגו ראשי הציונות בשביל לעודד את שנאת הגרמנים כלפי היהודים בתבוסתם במלחמת העולם הראשונה וכעת ניתן להבין איך בעצם