מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

מי העומדים מאחורי האונגליון ׳קדושת ציון׳

אחי ורעי! לכל אלו שנתקלו באוןגליון המכונה 'קדושת ציון' אבל השם שראוי לו יותר הוא 'טומאת ציון', מכיוון שמה שמשקרים שם בתורה הוא לא לצורך של לעורר לקדושת ציון וחיבתה כי אם להגדיל את הטומאה בארה"ק ע"י חיזוק ידי עוברי עבירה ועבודת המולך ע"י דרשות של דופי ונחזור לענייננו שמי שעומדים מאחורי אלו שמטמאים את ארה"ק ע"י השקרים בתורה הינם בעצם הלאומנית מֵגָלוֹמָנִית תנועת כ"ך (או בשמות גלוליה השונים כהניסטים גם עוצמה לישראל וכיו"ב)... ואותו אונגליון שלהם 'טומאת ציון' הוא הדרך שדרכו הם מנסים להכניס את תפיסת עולמם הארסית והלאומנית לתוך הציבור החרדי, את אותו ארס לאומי שהוא עבודה זרה, כאיתא בדב"ק של המהרש"א זיע"א, מסכת סוטה, דף מא ע"ב כל אדם שיש בו חנופה כו' ואין לאום אלא עוברין שנאמר ולאום כו'... והשתא ניח

מדוע המשיח לא יכול להיות כהניסט

אחי ורעי! דע לך שישנם מבעלי הדעות המשובשות שיש להם נטית יתר ללאומיות - שהיא גופא עבו"ז - וכל תפיסת עולמם היא לאומיות ועליה מנסים להלביש את התורה בשביל להצדיק את מעשיהם כאלו הינם הולכים לפי דעת תורתינו הק'. אבל בפועל הם רחוקים ממנה ומתכליתה 'אור לגויים' - כי מה בדיוק האפשרות להיות 'אור לגויים' אם הינם הולכים ב'דרכי האמורי' של כלי זיין, וכן אסרה תורתינו הק' ללכת בדרכים הללו, כדאיתא בדב"ק של הנשר הגדול, רבינו משה ן' מימון 'הרמב"ם' זיע"א, ספר המצות, מצות לאו ל - לא ללכת בחוקות הגויים הזהירנו מללכת בדרכי הגויים ומהתנהג במנהגותיהם ואפילו במלבושיהם ובקבוציהם במושבם. והוא אמרו יתעלה לא תלכו בחקות הגוים. ובא הפירוש לא אמרתי אלא החקוקים להם מאבותיהם. ולשון ספרי ובחקותיהם לא תלכו בנימוסות שלהם ובדברים

לכבוד יומא דהילולת רבי אליעזר ראבינאוויץ זיע״א

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי אליעזר ראבינאוויץ זיע״א, חתנו של הגדול ממינסק, והנה כמה משבחי אותו צדיק, (ע"מ שנדע למה לשאוף) רבי בנימין בישקא זיע"א (אחיו של הגדול ממינסק), בן אוני, הקדמה הגדול המפורסם, גן הדסים רבי אליעזר ראבינאוויץ זיע"א (מובא מתוך הספה"ק מליצי אש, ג' אדר ראשון) הגה"ק מור"ר אליעזר ראבינאוויץ ז"ל אב"ד מינסק וכו', אחר פטירת חותנו "הגדול ממינסק" נתקבל לאב"ד מינסק, בדורו חשבוהו כאחד המיוחד בין גאוני זמנו, גם הי' רב פעלים בכל עניני הכלל לחם בחרב וחנית נגד פושעי ומשכילי זמנו, והם מררו חייו, וגם רדפוהו בכל מיני רדיפות, והם קצרו חייו, וכתב בעצמו ימים אחדים לפני פטירתו "קצתי בחיי מנגישות ורדיפות על דת תוה"ק מצד הרשעים הללו עיני רואות וכלות ואין לאל ידי להושיע" (ספר האחד אליעזר) וג

לכבוד יומא דהילולת בעל משנת חסידים

אחי ורעי! לכבוד הילולת הצדיק רבי רפאל עמנואל חי ריקי זיעועכי"א, הנה עלה לתרופה ממשנתו הקדושה והטהורה המקובל האלקי רבי רפאל עמנואל חי ריקי זיע"א, פי' חזה ציון על תהילים כי אקח מועד אני מישרים אשפוט (תהלים עה ג) דהיינו כשיגיע מועד הגאולה הרי מבואר במדרש אז אני מישרים אשפוט לאומות העולם שמחרפים ומגדפים אתכם ומנאצים שמי... ועוד יש לפרשו כ"י אק"ח מוע"ד אנ"י, יחי"ד הוא בסופי תיבות, ואחיש הגאולה מעצמי אז מישרים אשפוט, אבל אם אין אני לוקח אותו מועד להחישה אלא שאתם מבקשים להביא משיח שלא בזמנו בכח, לא אוכל לשפוט מישרים לאומות העולם כי אם תפלו בידם, כי השביע הקב"ה לישראל שלא יטריחו להביא משיח שלא בזמנו אם אינו בא מיד ה' ברוב הזכיות כמאמרם ז"ל על פסוק השבעתי אתכם בנות ירושלם וגו', ולכן עבדו את ה' ולא תת

לכבוד יומא דהילולת רבי יצחק ירוחם דיסקין זיע״א

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי יצחק ירוחם דיסקין זיע"א, הנני מביא כמה עלים לתרופה נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה מכתב קודש[1] מאת בית הדין בירושלים וזקני הדור רבי יוסף חיים זוננפלד ורבי יצחק ירוחם דיסקין זיעועכי"א, ונשלח לגדולי הדור בחו"ל (התפרסם בק' הק' קול השופר) ידיד ה' הננו מוכרחים הפעם לצאת מגדרנו מדת השתיקה ולהודיע צערנו גלוי גם לכבוד תורתו הרמה שיחי' – הן הובא לפנינו חוברת נדפסה מקרוב לרב אחד מפה, והנה נשתוממנו לראות ולשמוע דברים גסים וזרים לתורת ישראל כלה, וראינו כי את אשר יגורנו לפני בואו לכאן, כי יחולל חדשות לילך בדרכים עקלקלות אשר לא שערום רבותינו ואבותינו מעולם. בא ונהייתה לעובדא, ועוד יותר מזה אשר לא פללנו כלל. גם הובא לפנינו מה שהדפיס זה מכבר אשר לא ראינו עד כה וכי הפיץ כבר ח

ממשיכי דרכו של הגאון מווילנא

אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות בשביל משוך אליהם יהודים תמימים לעבודתם הבזויה יעשו כל מיני המצאות והצטדקיות בשביל למשוך אליהם יהודים שמחפשים לעבוד את השי"ת באמת ובתמימות בלי חכמות... והנה אחת מההמצאות שלהן היא לטעון את הביטוי הבא 'אנחנו ממשיכי דרכו של הגר"א/הגאון מווילנא' (עפ"ל) ובעצם אם תחפש במטמונים אפילו לא תמצא קצה חוט לדבר זה אלא הכל בצורה מעוותת, כדרכם בטומאה והנה עלה לתרופה - להקלי' הנ"ל שהנני מקווה שרבים ישתמשו בו בשביל להתרפא - מדב"ק רבי אליהו ב"ר שלמה זלמן קרמר 'הגאון מוילנא' זיע"א, מנחת אליהו, עמ' ט (ונשנה ג"כ בפי' אבני אליהו על הסידור אשי ישראל) איש בער לא ידע, וקאי אדלעיל מינה טוב להודות לה' כו' כי שמחתני מה גדלו כו' אבל איש בער לא ידע והיינו מפני כי בפרוח רשעים כמו עשב ויצ