מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

מאי קיבוץ גלויות

אחי ורעי! דע לך שבתקופה זאת המכונה עקבתא דמשיחא ישנו ערבוב (מלש' ערב-רב) שרבים נוהגים ללכת אחריו, ואותם שיש להם דעות משובשות נוהגים ללהג שאנו בתקופה המכונה 'קיבוץ גלויות' וטענה זאת היא נובעת מבורות תורנית מכיוון שלפי המסורת והקבלה שיש לנו מחז"ל היא שקיבוץ הגלויות (העליה בחומה) רק תעשה ע"י משיח בן דוד ולא ע"י פורקי עול תורה ומצות בשביל להקים שלטון שכופר בהשי"ת, רח"ל ולצורך בירור הדבר לפי חז"ל הרי לנו חד מקמאי מבעלי התוספות, ‎רבי יצחק ב''ר יהודה הלוי[1] זיע"א, פענח רזא, פרשת ויצא, כא טו והשיבותי״ך א״ל האדמ״ה, בגימט׳ ז"ה הו"א בימו"ת המשי"ח: וכן איתא ברבינו יעקב בעל הטורים זיע"א, פרשת ויצא, כא טו והשבותיך אל האדמה. בגימטריא זה מארבע מלכיות: וניכר שבעל הפענח רזא ובעל הטורים כיונו לכונה אחת, דהיינ

בקי בהלכה ברצוא ובשוב

אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות יעדיפו יותר לשים עיקר לימודם בספה"ק שמדברים בענייני אמונה מבלי לשים עיונם למה שאותם הספה"קים מצווים והוא לימוד הלכה, לדעת דבר ה' וכן איתא בדב"ק של רבי נחמן מברסלב 'מוהר"ן' זיע"א, ליקוטי מוהר"ן, ח"א, תורה ו', סימן ד' וכשרוצה אדם לילך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה, וצריך להיות לו שני בקיאות, הינו בקי ברצוא, בקי בשוב, כמו שכתוב: 'זכאה מאן דעיל ונפיק' (זהר ויקהל ריג:, האזינו רצב.). וזה בחינת (תהלים קלט ח): "אם אסק שמים שם אתה", בחינת עיל, בחינת בקי ברצוא. "ואציעה שאול הנך", בחינת ונפיק, בחינת בקי בשוב. וזה (שיר השירים ו ג): "אני לדודי ודודי לי". 'אני לדודי', זה בחינת עיל. 'ודודי לי' זה בחינת ונפיק. [וזה סוד כונת אלול], וזה עקר כבודו. וזה (ישעיהו נח יג):

הערוך לנר וסוגיית בנוי ומשוכלל מן השמים

אחי ורעי! דע לך שקבלנו במסורת שבית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל מן השמים ואחד הטעמים לפי הנראה במוחש והוא שיש לומר שישנם אלו בעלי הדעות המשובשות שיש להם הווא אמינא שאפשר לבנותו לפני ביאת משיח צדקנו, בכוחות עצמנו ה"י, ולא עוד אלא אפילו להקריב קרבנות אתייחס כאן במאמר נחמד זה לגבי אחד מהטענות שנוהגים להביא בעלי הדעות המשובשות כבתור סייעתא לשיטתם, אבל מאותו מקום ג"כ ניתן לראות שאותם כביכול 'רבנים' בעלי הדעות המשובשות מבססים הבנתם על בורות תורנית והנה נוהגים להביא ביאורו של רבי יעקב יוקב עטטלינגער זיע"א בפירושו על הש"ס הידוע בשם 'ערוך לנר' ולטעון מדבריו שאין בית המקדש יורד בנוי ומשוכלל מן השמים (ונביא פירכא לטענתו) אבל את הסברו בשו"ת בנין ציון לכך שאסור להקריב קרבנות לפני ביאת משיח צדקנו משום מה

בית מקדש נבנה ע״י משיח בן דוד

אחי ורעי! דע לך שכבר ביארנו לך 'הדק היטב היטב הדק' שבעלי הדעות המשובשות בשביל להצדיק את גאולת השקר שלהם - שהם מכנים אותה 'אתחלתא דגאולה' ו/או 'ימות המשיח' ושאר מיני תארים שאין להם שום קשר למציאות של ימינו אנו - ינסו להוציא ו/או למחוק מגאולת ישראל האמיתית את הופעתו של משיח בן דוד...דהיינו בשביל להלהיב לכל מיני עמיארצות ש'מלכות המינות' היא כביכול הגאולה (רח"ל ועפ"ל) אזי ינסו לטעון בשביל להוליך שולל בשביל מילוי כיסיהם טענות שכביכול מדינת ישראבלוף היא גאולתנו שאליה חכינו כ"כ הרבה שנים (ה"י) ופועל יוצא מתוך כך גם אפשר לטעון ח"ו שאפשר להקים בית המקדש לפני ביאת משיח צדקנו (רח"ל) למרות שדעה יחידאה זאת נדחתה בגמרא שם[1] (ואקדיש לדעה זאת ג"כ מאמר נעים ומבואר כדקא יאות) אבל קודם נבוא לביאור דעת רוב רוב

לכבוד יומא דהילולת רבי יהושע צבי מיכל שפירא זיע״א

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי יהושע צבי מיכל שפירא זיע"א, כמה עלים לתרופה ממנהגיו בקודש, בחינת 'צאי לך בעקבי הצאן' 'מעשה רב' של רבי יהושע צבי מיכל שפירא[1] זיע"א (מובא מדב"ק של רבי בן ציון יאדלער "מגיד מישרים" זיע"א, בטוב ירושלים עמ' ס"ט) מאז היה ישראל לגוי היו ההורים מוסרים נפשם כדי להשריש קדושה וטהרה בלב ילדיהם מעת לידתם ממש... כשהגדיל התינוק והחל להבין, היתה אמו מספרת לו בלכתו לישון בעריסתו, סיפורים המתקבלים על לב התינוק, מגדלות הלומד תורה לשמה, ושברצו"ה גם הוא יעלה ויתפתח לגדול בישראל. ושמעתי פעם מפי הגרי"ל דיסקין זיע"א ששמע מפי זקני בריסק, דהטעם שמרגיעים ומיישנים את התינוק בספור "ציגעלע מיגעלע", כנהוג, הוא עפ"י הפלוגתא דאיתא בחז"ל באיזה לשון יבשר אליהו את בשורת הגאולה לישראל, יש אומר

גאולה או מעשה שטן

אחי ורעי! דע לך שיצר הרע שולח כל מיני שליחים להטעות בני-אדם ודבר זה נקרא בלשון חז"ל 'מעשה שטן' בפרט כאשר עסקינן בערב-רב, כדאיתא בפירש"י, שמות, פרק לב פס' ה' "וירא אהרן" - שהיה בו רוח חיים שנא' (תהלים קו) בתבנית שור אוכל עשב וראה שהצליח מעשה שטן ולא היה לו פה לדחותם לגמרי. דהיינו שכאשר הערב-רב ניסו להטעות את ישראל, בא הס"מ ימ"ש וסייע לאותם ערב-רב במעשיהם, כפי שהתלבש בנחש...ולכן ראה שהצליח 'מעשה שטן', ולצורך ביאור אביא מדב"ק של חד מקמאי רבי מנחם די-לונזאנו זיע"א, שתי ידות אצבע ב׳, דף נ׳, סוף מדרש קהלת עובדא הוה בחד יהודאה דאזל לארעא דקדר, וגברי דיתבי בקדר פלחין לנורא דגיהנם ואמרי הא אשא קדמאה מן כד אתברי עלמא ובה נידונין כל נפשתא ובסטר ארעהון חד פתחא דגיהנם, והני גברי רשיעי דקדר נסבין מאשא דגי

חוקר לב ובוחן כליות ודעת מקימי המדינה

אחי ורעי! דע לך שהשי"ת חוקר לב ובוחן כליות, והוא היודע מחשבות כל לב בשר, ולכן הוא מגלה זה לצדיקי האמת, מה מצוי אצל מחשבות כל אדם ואדם[1]... כמו שמצינו אצל האר"י הק' הבעש"ט הק' ועוד צדיקים מופלאים והנה זכינו שגילה לנו בעל הנהר שלום, נכדו של 'היהודי הקדוש', מה עומד מאחורי כוונת הציונים בהקמת מדינתם 'מלכות של מינות' ה"י, והנה דב"ק של כ"ק אדמו"ר מפאריסאוו, רבי מאיר שלום ראבינאוויץ[2] זיע"א (מובא מתוך משכנות הרועים כרך א') סיפר הגאון רבי שמואל חיים יעלין[3] זצ"ל מחיפה ולסיים בדברי קדושה הנני להביא דברי קדוש עליון הוא הה"ק אדמו"ר רבי מאיר שלום זצ"ל אב"ד פאריסאוו גארווילין וקאלישין בעהמ"ח ספר הק' נהר שלום[4], נפטר בשנת תרס"ב, והי' בן בנו של היהודי הקדוש מפרשיסחא, ואמר זאת עוד איזה שנים קודם פטירתו

ביאור על דברי הרמב״ן בהקדמתו לספר שמות

אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות חושבים לעצמם שהם כבר בגאולה רק בגלל שיש כאן בארה"ק הקימו כאן שלטון שמנוהל כביכול ע"י יהודים, אבל טעותם נמשכת מכך שהינם כפי שנהוג לומר בלשון העמכה 'חפיפניקים' לא רק בקיום תורה ומצות אלא בהבנת תורתינו הק' ומוסיפים להראות עד כמה גם הלימוד שלהם בתורה היא ג"כ באופן 'חפיפניקי' ה"י דוגמא אחת מיני רבות להבנת העניין שהגלות מסתיימת בבנין בית המקדש ע"י משיח בן דוד, היא ע"פ דב"ק של הקדמת הרמב"ן לחומש שמות תם ונשלם שבח לבורא עולם חסלת פרשת ויחי פרשת שמות השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחדוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרי האבות כולם שהם כעין יצירה לזרעם, מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז להודיע כל העתיד לבא להם ואחרי שהשלים היצירה התחיל ספר אחר בענין המעשה הבא מן

לכבוד יומא דהילולת רבי יוסף ן׳ אדהאן זיע״א

לכבוד הילולת רבי יוסף ן' אדהאן זיע"א, שלא ידוע לי יום עלייתו לגנז"מ אבל ראוי שנעשה צל"ח לפחות, ואם למישהו ידוע יום גניזתו אשמח לדעת מתי בעל המחבר הספה"ק שופריה דיוסף, מדייני טיטואן יע"א רבי יוסף בן אדהאן זיע"א, שופריה דיוסף, יוה"כ, ד"ה ונחזור, עמ' פג-פד שיהיו בני אדם מתחסדים זה עם זה ויעשו חסד. זה לזה וזש״ה אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ. דהיינו מי שאוהב לעשות צדקה וגם לעשות משפט על דרך ויהי דוד עושה משפט וצדקה משפט לזה וצדקה לזה זה האדם חסד ה' מלאה הארץ שעל ידו מתמלא כל העולם חסד. גם ירצה מ״ש כי חפץ חסד הוא על דרך אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ ואמרו ז"ל היום אם בקולו תשמעו ואין השם שלם עד שימחה שמו של עמלק ותיבת הו״א נחסר מה' ומכס'א ועל ידי ענוה מתקנים אותיות ו"ה שבמלת ענו"ה והאל״

לב רגז- בבבל!

אחי ורעי! דע לך כבר מה שבארתי לך מקדמת דנא שבעלי הדעות המשובשות מכיוון שהינם לוקים ב'שוחד רוחני' לכן יש להם סמויות עיניהם ובפרט בדב"ק של חז"ל עד כדי כך שהינם מצטטים דא"ח ומהפכים בהם, ומבלי משים לב הם מביאים הוכחות מדב"ק של חז"ל לסטייתם, אבל אם לומדים כדקא יאות רואים בפועל שההפך הוא הנכון מאותם דא"חים איתא במסכת נדרים, דף כב ע"ב. קא תמה רבי יוחנן מכדי כתיב "ונתן ה' לך שם לב רגז", שם בבבל, בבבל כתיב אמר ליה ההוא שעתא לא עברינן ירדנא ובאחת מדרשות הדופי של אחד מהעמיארצות נהג לומר[1] בדרכו של עולא מבבל לארץ ישראל, נלוו אליו שני אנשים –יהודים (ע"פ המפרש שבמקום רש"י), מבני חוזאי. בשלב מסוים קם אחד והרג את האחר. כשהגיע עולא לארץ ישראל הוא סיפר את שקרה לר' יוחנן שתמה כיצד הדבר יתכן, הלא נאמר: "ונתן ה

לכבוד יומא דהילולא דכ״ק רבי אליעזר זוסיא פארטיגל מסקולען זיע״א

אחי ורעי! הנה עלה לתרופה לכבוד יומא דהילולא ה-36 של רבי אליעזר זוסיא פארטיגל מסקולען זיע"א שיחול ביום שב"ק, כ"ט במנחם-אב כ"ק האדמו"ר מסקולען, רבי אליעזר זוסיא פארטיגל[1] זיע"א, איסור הקמת מקום תורה בכספי רשעים[2] בעזהי"ת אדון כל ד' דברים ואו' לחודש מנחם אב שנת תורה שמחה לב אמונה שלום וישע רב בא יבא ויקרב לכ' ידידי אהובי הרב המופלא נכבד ונעלה ירא וחרד מר... שליט"א. חיים ברכה ושלום. אחדשה"ט באהבה תורנית. נודע לי שכ"ת רוצה לקבל או כבר קבל מעות מהממשלה החפשית לבנין המוסד חסד לאברהם הנני בתור נשיא ומיסד חסד לאברהם בכלל ומוסד תורה של מירון בפרט הנני מוחה נגד זה בכל תוקף ועוז אין עוז אלא תורה (זבחים קטז) אנו נקראים על שמו של אברהם אבינו חסד לאברהם ובס"ד אנו רוצים להתקשר ולהדבק במדותיו אשר אמר השי"ת

דרכם של נביאי השקר

מצינו סגנון שחוזר על עצמו אצל נביאי הקשר, שהמטרה הסופית שלו היא פריקת עול תורה ומצוות, הדרך הטובה ביותר לכך היא ליצור קודם כל שאננות אצל השומעים ע"י הבטחות שהמצב המקולקל הוא תקין, ושהכל יהיה בסדר (אפילו זה מתנגן טוב) השי"ת אמר לנו בתורתו הק' ​​(חומש דברים, פרק יג פס' ב-ו) ב) כִּי-יָקוּם בְּקִרְבְּךָ נָבִיא אוֹ חֹלֵם חֲלוֹם וְנָתַן אֵלֶיךָ אוֹת אוֹ מוֹפֵת: ג) וּבָא הָאוֹת וְהַמּוֹפֵת אֲשֶׁר-דִּבֶּר אֵלֶיךָ לֵאמֹר נֵלְכָה אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא- יְדַעְתָּם וְנָעָבְדֵם[1]: ד) לֹא תִשְׁמַע אֶל-דִּבְרֵי הַנָּבִיא הַהוּא אוֹ אֶל-חוֹלֵם הַחֲלוֹם הַהוּא כִּי מְנַסֶּה ד' אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם לָדַעַת הֲיִשְׁכֶם אֹהֲבִים אֶת-ד' אֱלֹהֵיכֶם בְּכָל-לְבַבְכֶם וּבְכָל-נַפְשְׁכֶם: ה) אַחֲרֵי ד' א

דרכם של נביאי האמת והצדק

דרכם של נביאי והצדק מלבד לרומם את העם לעבודת השי"ת, היתה בין היתר מאבק נגד שלטון המושחת מבחינה מוסרית, שהרי לכל אורך ספר מלכים אנו רואים מאבקים של הנביאים נגד השלטון ותוכחה נגדו הכיצד הם מדרדרים את האומה הישראלית עד כדי כך לחורבנות בתי מקדשינו לאפוקי מדרשות הדופי המלאות עמארצות של בעלי הדעות המשובשות שכביכול יש לתת 'כבוד מלכות', ולמדו בצורה משובשת מאליהו הנביא, מדכתיב מלכים א, פרק יח פסוק מו ויד ה' היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב ובפירוש רש"י, שם "ויד ה'" - (תרגום) רוח גבורה מן קדם ה' נתלבש כח לרוץ לפני המרכבה ברגליו שלא ילך אחאב יחידי שחלק כבוד למלכות (מכילתא ילקוט שמעוני רמז ריז) וביאר שם המלבי"ם זיע"א, שם בחלק באור הענין וישנס - כי מאז נטה לבו אל אליהו ולכן כבודו כמלך כי שב באותו

לבושין דקדושה - ב

אחי ורעי! דע לך שעָלֵינוּ לְשַׁבֵּחַ לַאֲדוֹן הַכֹּל, לָתֵת גְּדֻלָּה לְיוֹצֵר בְּרֵאשִׁית, שֶׁלֹּא עָשָׂנוּ כְּגוֹיֵי הָאֲרָצוֹת, וְלֹא שָׂמָנוּ כְּמִשְׁפְּחוֹת הָאֲדָמָה... וכל זה לא בשביל להתגאות על אומות העולם אלא בשביל לְהַעֲבִיר גִּלּוּלִים מִן הָאָרֶץ, וְהָאֱלִילִים כָּרוֹת יִכָּרֵתוּן, לְתַקֵּן עוֹלָם בְּמַלְכוּת שַׁדַּי, וְכָל בְּנֵי בָשָׂר יִקְרְאוּ בִשְׁמֶךָ, לְהַפְנוֹת אֵלֶיךָ כָּל רִשְׁעֵי אָרֶץ. יַכִּירוּ וְיֵדְעוּ כָּל יוֹשְׁבֵי תֵבֵל, כִּי-לְךָ תִּכְרַע כָּל-בֶּרֶךְ, תִּשָּׁבַע כָּל לָשׁוֹן. לְפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ יִכְרְעוּ וְיִפֹּלוּ, וְלִכְבוֹד שִׁמְךָ יְקָר יִתֵּנוּ, וִיקַבְּלוּ כֻלָּם אֶת עֹל מַלְכוּתֶךָ, וְתִמְלֹךְ עֲלֵיהֶם מְהֵרָה לְעוֹלָם וָעֶד. רבי יוסף קארו זיע"א,

אימתי הגאולה אליבא דרבי יוחנן בן תורתא

אחי ורעי! דע לך שהננו נוהגים לומר מימרות מחז"ל לפעמים איננו יודעים מי אמרם, והנה מענייני תשעה באב, ראוי לציין מימרא ידועה ומי הוא בעל המימרא רבי יוחנן בן תורתא ע"ה תוספתא, מסכת מנחות פרק יג הלכה ה' א"ר יוחנן בן תורתא מפני מה חרבה שילה מפני בזיון קדשים שבתוכה. ירושלים בנין הראשון מפני מה חרבה מפני עבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים שהיו בתוכה. אבל באחרונה מכירין אנו בהן שהן עמלים בתורה וזהירין במעשרות מפני מה גלו מפני שאוהבין את הממון ושונאין איש את רעהו ללמדך שקשה שנאת איש את רעהו לפני המקום ושקלה הכתוב כנגד עבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים אבל בבנין האחרון שעתידה לבנות בחיינו ובימינו מה נאמר בו (ישעיה ב) והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים וגו' והלכו עמים רבים ואמרו לכו