הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה אחרי הקמת מלכות המינות

הלימוד בדף זה נתרם עבור רפו”ש והאיתנה של עליזה בת נונא שתחי’

קינה לזקני תימן מאת רבי רבי יוסף ב"ר יודא אריה צ'וראני זיע"א (ה'תשי"א)

על ציפורני נשרים סיפור חטיפת ילדי תימן וגזילת רכושם ע"י מדינת ישראל (ארגון תורת אבות, ה'תשמ"ח)

חורבן יהדות תימן - די ביטער טראגישע געשיכטע פון דעם... שיבט אידען...

אין גלות תימן... מיט פילע אריגינעלע בילדער און דאקומענטען (ניו יורק, ה'תשנ"ז)

קונטרס דברי הימים חלק א' - לדמותם של חכמי ורבני תימן (ירושלים)

 

קונטרס דברי הימים חלק ב' לדמותם של חכמי ורבני תימן (אדר ה'תשע"ה, ירושלים)

קונטרס דברי הימים חלק ג' - לדמותם של חכמי ורבני תימן (מרחשון ה'תשע"ט, ירושלים)

חטיפת ילדי תימן,ציפורני נשרים,קיבוצים,פאות,סימנים,קינה לזקני תימן,אברהם ישעיה קרליץ,חזון איש,בית בריסק,שמואל דוד הכהן מונק,באין חזון,ומלכות תהפך למינות,עמרם בלויא,ילקוט דעת תורה,משה שיינפלד,ילדי טהרן מאשימים,מילי דהספידא,מונקאטש,משכנות הרועים,רבי אהרן רוזנברג,ראזנבערג,שלוש השבועות,דחקית הקץ,שלושת השבועות,שש השבועות,גזירת הגלות,עליה בחומה,שלא יעלו בחומה,שלא ימרדו באומות,דרך החיים,דוד סמיט,הדור האחרון,אלטר משה מנחם גולדברגר,גאלדבערגער,שלהבת אש,אהרן שלמה הלוי קצנלנבויגן,נטורי קרתא,סאטמר,יואל טייטלבוים,יואליש,צא והלחם בעמלק,אברהם יצחק הלוי מרמלשטיין,הקול קול אליהו,קול התור,הגאון מווילנא,הגרא,ישראל קראקויר,ניו יורק,ניו יארק,מי האיש החפץ חיים,החרם האחרון לבית ישראל,דרך הגלות,אוצר היהדות,חומת אש,גדולי יהדות ספרד,הכותל השבוי,הדרך הסלולה,תורת הגלות,אפס בלתך גואלינו,ימות המשיח,צאי לך בעקבי הצאן,נטרונא,ירמיה קאהן,אזמרך בלאומים,יואל אלחנן,אברהם חזן,דת הציונות,כהניה חמסו תורתי,משמרת היהדות,לידע ולהודיע,האמת

קול קורא ממרן נגד רעיון הציונים ליסד מדינה לפני ביאת המשיח

מאת רבי מיכאל דוב ווייסמאנדעל זיע"א (וכתבו בלה"ק ובאידיש)

ליקוטים מדב"ק של רבי אברהם ישעיהו קָרֶליץ 'החזון אי"ש' זיע"א

ליקוטים מדב"ק של בית בריסק

דעת תורה בענין הציונות מרבי אלחנן וסרמן החזו''א והגרי''ז מבריסק

תולדות מנחם - קורות חייו של הצדיק הנסתר רבי מנחם מנשה זיע"א  (י"ל ע"י נכדו הרב יוסף שבתאי, ירושלים ה'תשע"ג)

יהדות, התורה והמדינה מאת רבי אוריאל צימר (מהדורא ראשונה תשי"ט; מהדורא שניה תשמ"ב)

(באידיש) (באנגלית)

קונטרס בואו חשבון מאת הרוצה בעילום שמו, הסכמה מרבי יוסף חיים הלוי דינקליס זצ"ל (ב"ב, ה'תשכ"ה)

שו"ת באין חזון מאת רבי שמואל דוד הכהן מונק זיע"א (ירושלים, תשכ"ט)

מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? מהרסים ומחריבים מהרצל ונורדוי דרך גולדמן וקלצקין אל השחיטה וחורבן היהדות - מאת ר' ד"ר משה חיים אפרים בלאך זצ"ל (ברוקלין, ה'תשי"ז)

מכתביו של הרב משה שיינפלד זצ"ל

ילקוט דעת תורה מאת גדולי הדור האחרון  (בני ברק)

שרופי הכבשנים מאשימים

(מהדורא ה'תשל"ו, בני ברק), (מהדורת ה'תשס"ח, בני ברק), (באנגלית)

ילדי טהרן מאשימים! אודות השמד הרוחני שהציונות עשתה לילדים יתומים ניצולי השואה (בני ברק, ה'תש"מ)

Genocide in the Holy Land אודות פשעי הציונות (באנגלית)

פיגועי הטרור של הציונות בגולת בגדד בשנת ה'תשי"א

הסקנדלים של בן גוריון סיפור השמדת יהדות עירק (מאת נעים גלעדי) (באנגלית)

פארהוד - אודות הפצצת בית הכנסת המרכזי בבגדד ע"י שליחי הציונות (באדיבות 'העדה' ביטאון העה"ח)

ביום ח' בטבת ה'תש"א, זרקו פעילי טרור ציונים 3 פצצות לחצר בית הכנסת 'מסעודה שם טוב' בבגדד שבעיראק, באותה שעה היו במקום מאות יהודים. כתוצאה מהפיצוצים נהרגו 3 אנשים בהם ילד בן 8 ונפצעו 20 איש. כוחות המשטר בעיראק תפסו חלק מאנשי חוליית הטרור הציונית ,הם נשפטו, הודו, ונתלו. בחקירתם סיפרו המחבלים שקיבלו את ההוראה לרצח דוד בן גוריון ויגאל אלון ימ"ש וזכרם.

הם מסרו שהסיבה למעשי הרצח היתה בשל העובדה שרק אחוז קטן מאזרחי עיראק היהודים נרשמו לעליות המאורגנות, ובכוונתם של המחבלים-הציונים היתה לזרוע פחד ואימה באוכלוסיה היהודית בעיראק, ולהגדיל את האנטישמיות כלפיהם משכניהם המוסלמים, וע"י כך להגביר את קצב רישום העליות, ולגרום ליהודים לברוח מעיראק.

בן גוריון,בגדד,מסעודה שם טוב,המוסד,טרוריסטים,מחבלים,חוליית טרור,עליית עזרא ונחמיה,ציונות,פספורט,דרכון,צאלח שבה,,יצחק ששון,עירק,בגדד,מוסד,בן גוריון שר״י,צאלח,יחזקאל,לנזימה,אור יהודה,סקנדלים
פספורט,צאלח שבה,יצחק ששון,עירק,בגדד,מוסד,בן גוריון שר״י,צאלח,יחזקאל,לנזימה,אור יהודה,סקנדלים,בן גוריון,בגדד,מסעודה שם טוב,המוסד,טרוריסטים,מחבלים,חוליית טרור,עליית עזרא ונחמיה,ציונות
פספורט,צאלח שבה,יצחק ששון,עירק,בגדד,מוסד,בן גוריון שר״י,צאלח,יחזקאל,לנזימה,אור יהודה,סקנדלים,בן גוריון,בגדד,מסעודה שם טוב,המוסד,טרוריסטים,מחבלים,חוליית טרור,עליית עזרא ונחמיה,ציונות

רבי אליהו הכהן שטיינברגר זצ"ל

בספה"קים הנ"ל ניתן ג"כ למצוא הרבה מאמרים של צדיקי הדור נגד קוק וכת דיליה (אידיש)

ליכט שטראלן חלק ו' (ניו יארק, ה'תשל"ד)

ליכט שטראלן חלק ז' (ניו יארק, ה'תשל"ד)

ליכט שטראלן חלק ח' (ניו יארק, ה'תשל"ו)